Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.
Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

Vesti

31. mart 2021.

podrska po meri sU organizaciji NVO IRIDA Novi Sad, na onlajn panel diskusiji “Podrška po meri” u ime Autonomnog ženskog centra učestvovala je Tanja Ignjatović. Na panelu se razgovaralo o važnosti i efikasnosti obuka za profesionalce/ke, ali i o senzibilizaciji građana/ki za pružanje što bolje podrške žrtvama nasilja.

31. mart 2021.

Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja ignjatović, gostovala je na kursu koji se bavi savremenom porodicom, na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sa studentkinjama i studentima je razgovarano o pitanjima zaštite od nasilja u porodici, roditeljstvu i zaštiti najboljeg interesa deteta, sa naglaskom na probleme u praksi u odnosu na postojeća zakonska rešenja i međunarodne standarde.

31. mart 2021.

Koalicija nevladinih organizacija koju čine Autonomni ženski centar, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava, u okviru Javne rasprave, uputila je komentare na Predlog nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici (2021-2025). Načelna primedba se odnosi na potrebu da strateški dokument koji se bavi problemom rodno zasnovanog nasilja prema ženama prepozna i imenuje seksualno nasilje u oružanim sukobima kao vid rodno zasnovanog nasilja prema ženama, te u skladu sa time predvidi žene žrtve silovanja i nasilja u oružanim sukobima kao jednu od kategorija žena čija su prava garantovana ovom strategijom.

30. mart 2021.

azc sAutonomni ženski centra je dostavio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja komentare i sugestije za izmene i dopune Predloga nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine.

Publikacije

Digitalno nasilje i mladi izvestaj za Spaniju Madjarsku Hrvatsku i SrbijuSvest, iskustva i strategije srednjoškolki i srednjoškolaca za imenovanje problema digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja - izveštaj za Mađarsku, Španiju, Srbiju i Hrvatsku
Digitalno nasilje i mladi izvestaj za SrbijuSvest, iskustva i strategije srednjoškolki i srednjoškolaca za imenovanje problema digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja - izveštaj za Srbiju
soc politika u sr iz rodne perspektiveSocijalna politika u Srbiji iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja
Autorka:
Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar