Porodično - pravna zaštita

Seminar: Porodično-pravna zaštita od nasilja u porodici

1. Stručni sastanak za pravne profesionalce iz oblasti porodičnog pravaZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI PO PORODIČNOM ZAKONU”

Ciljevi: Informisanje o obavezama države i državnih organa u skladu sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima; Upoznavanje sa oblicima i dinamikom nasilja u porodici i karakteristikama žrtve i nasilnika; Razmatranje problema pravne prakse u parnicama za zaštitu od nasilja u porodici i pozicija žrtvi nasilja u porodici u ostvarivanju prava na zaštitu.

Tematske celine:

 1. Pravno obavezujući međunarodni dokumenti u oblasti nasilja nad ženama.
 2. Nasilje u porodici (oblici, dinamika, karakteristike žrtve i nasilnika).
 3. Parnice za zaštitu od nasilja u porodici − problemi pravne prakse
 4. Sudska praksa Okružnog suda u Beogradu – stavovi i mišljenja u predmetima izdavanja mera zaštite
 5. Institucionalna zaštita majki i dece u kontekstu nasilja u porodici
 6. Nasilje u porodici – izuzetak u porodičnoj medijaciji.

Ciljna grupa: Sudije posebnih porodičnih veća, pravnici/ce CSR
Trajanje seminara
: 1 dan (5 radnih sati)
Optimalni broj učesnika po seminaru je: 20 učesnica/ka;
Svi/e učesnici/e seminara dobijaju potvrdu o učešću.

Gosti predavači/ce: prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet u Nišu; Zorana Delibašić, sudija Apelacionog suda u Beogradu 

Radni i edukativni materijal: sve/i učesnice/i seminara dobijaju radne i edukativne materijale (lični primerak)

2.  Stručni sastanak za sudije posebnih porodičnih veća i stručnjake/inje iz CSRPARTNERSKI SPOROVI I NAJBOLJI INTERES DETETA – TEŠKOĆE U PROCENI I MOGUĆE MANIPULACIJE I ZLOUPOTREBE DECE U SUDSKIM POSTUPCIMA“

Ciljevi: Upoznavanje sa nastankom pojma ‘’najbolji interes deteta’’ i uporedno-pravnim tumačenjima i primenom tog standarda;  Sagledavanje stvarnosti – odrasli/deca; Teškoće profesionalaca u radu i odlučivanju u teškim slučajevima; Upoznavanje sa teorijom ‘’Osećajnog vezivanja’’; Razumevanje razvoda, promenjenih uloga i pozicije dece; Kako pomoći porodici u precesu razvoda – domaća i uporedna rešenja.

Tematske celine:

 1. U najboljem interesu deteta
 2. Kako proceniti najbolji interes deteta
 3. Donošenje teških profesionalnih odluka
 4. Porodica u procesu razvoda
 5. Sistemska podrška porodici kroz tranziciju razvoda

Trajanje seminara: 1 dan (5 radnih sati)
Ciljna grupa
: Sudije posebnih porodičnih veća, stručnjaci/kinje CSR
Optimalni broj učesnika po seminaru je: 20 učesnica/ka;
Svi/e učesnici/e seminara dobijaju potvrdu o učešću.

Gosti predavači/ce: dr Nada Polovina, viši naučni saradnik Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu; Maja Žegarac, psihoterapeut i spec. porodične medijacije u Gradskom centru za socijalni rad, Beograd

Radni i edukativni materijal: sve/i učesnice/i seminara dobijaju radne i edukativne materijale ( 2 primerka po instituciji)

Krivično - pravna zaštita

Seminar: Krivično-pravna zaštita od nasilja u porodici

1. Stručni sastanak za pravne profesionalce iz oblasti krivičnog pravaZAŠTITA OD NASILJA U PORODICI PO KRIVIČNOM ZAKONU”

Ciljevi: Informisanje o obavezama države i državnih organa u skladu sa ratifikovanim međunarodnim dokumentima; Upoznavanje sa oblicima i dinamikom nasilja u porodici, karakteristikama žrtve i nasilnika; Razmatranje pravne prakse u postupku koji se vodi za krivično delo ‘’nasilje u porodici’’; Upoznavanje sa novinama u medicinskom veštačenju.

Tematske celine:

 1. Pravno obavezujući međunarodni dokumenti u oblasti nasilja nad ženama i decom
 2. Nasilje u porodici – oblici, dinamika, karakteristike žrtve i nasilnika
 3. Problemi pravne prakse u postupku koji se vodi za krivično delo ‘’nasilje u porodici’’ 4. Medicinsko veštačenje – novine u praksi

Trajanje seminara: 1 dan (5 radnih sati)
Ciljna grupa
: Sudije krivičari i javni tužioci
Optimalni broj učesnika po seminaru je: 20 učesnica/ka;
Svi/e učesnici/e seminara dobijaju potvrdu o učešću.

Gosti predavači/ce: doc. dr Slađana Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, doc. dr Đorđe Alempijević, Institut za sudsku medicinu u Beogradu

Radni i edukativni materijal: sve/i učesnice/i seminara dobijaju radne i edukativne materijale (lični primerak)

2. Stručni sastanak za sudije krivičare i javne tužioce „POZICIJA ŽENE I DECE ŽRTVI NASILJA U PORODICI - TEŠKOĆE U PROCESUIRANJU KRIVIČNIH DELA I UPOREDNO-PRAVNA REŠENJA KOJIMA SE TE TEŠKOĆE PREVAZILAZE“

Ciljevi: Uticaj ličnih i društvenih stavova pojedinaca na donošenje odluka; Fundamentalna greška atribucije; Fenomen okrivljavanja žrtvi nasilja; Psihološki aspekti nasilja u porodici; Pravila vođenja razgovora sa žrtvama nasilja; Prava posebno osetljivih žrtava nasilja i uporedno-pravna rešenja.

Tematske celine:

 1. Psihološki aspekti sudskih odluka
 2. Psihološki aspekti nasilja u porodici, Ispitivanje žrtve – pristup i način postavljanja pitanja
 3. Međunarodni standardi i iskustva (za eliminisanje sekundarne viktimizacije žrtve, za prevazilaženje problema odbijanja i/ili nemogućnosti žrtve da svedoči)

Trajanje seminara: 1 dan (5 radnih sati)
Ciljna grupa
: Sudije krivičari i javni tužioci
Optimalni broj učesnika po seminaru je: 20 učesnica/ka;
Svi/e učesnici/e seminara dobijaju potvrdu o učešću.

Gosti predavači/ce: prof. dr Dragan Popadić, socijalni psiholog, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Marina Bogdanović, psihologinja, doc. dr Slađana Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd