Verujemo da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i u skladu s tim obezbeđujemo specijalističku podršku ženama i podstičemo individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje nad ženama i doprinosimo jačanju građanskog društva.

Ciljevi i principi rada

Ciljevi rada

 • Osnaživanje žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja (muškog nasilja nad ženama), kroz psihološku i pravnu profesionalnu podršku da bi bile u stanju da donose autonomne odluke i ostvare prava na život bez nasilja.
 • Senzibilisanje i edukacija profesionalaca/ki u institucijama o nasilju nad ženama, ženskim ljudskim pravima i institucionalnim procedurama zaštite od nasilja.
 • Prevencija svih tipova nasilja nad ženama.
 • Promocija ženskih ljudskih prava na individualnom, pravnom i institucionalnom nivou.
 • Aktivno smanjivanje višestruke diskriminacije žena (Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa psihološkim smetnjama, istorijom psihijatrijskih i/ili zatvorskih institucija, izbegle i raseljene žene, strankinje, žene sa sela, žene bez mesta stanovanja, žene lezbejske egzistencije, žene koje žive u siromaštvu ili su nezaposlene, starije žene i dr.).
 • Aktivno osnaživanje ženskih organizacija koje pružaju direktnu podršku ženama sa traumom muškog nasilja, kroz obuke i seminare za konsultantski rad.
 • Širenje mreže ženskih grupa u zemlji koje rade u oblasti nasilja nad ženama.
 • Uspostavljanje saradnje sa ženskim grupama iz regiona, Evrope i sveta.
 • Aktivno podsticanje razvoja civilnog društva kroz jačanje autonomije žena i podršku ženama da samostalno odlučuju o sebi, društvenim i političkim uslovima u kojima žive.
 • Unapređivanje odnosa među polovima/rodovima kroz senzibilizaciju mladih za vrednosti nenasilja i polne/rodne ravnopravnosti.

Principi rada

 • podrška pravu svake žene na izbor poštovanje etike različitosti i suprotstavljanje svim oblicima diskriminacije (na osnovu pola, mentalne i fizičke sposobnosti, rase, klase, religije, nacionalnosti, starosti, izgleda, seksualne orijentacije i svih drugih ličnih svojstava)
 • razvijanje solidarnosti među ženama
 • poštovanje tajnosti i privatnosti podataka o klijentkinjama
 • transparentnosti u radu
 • odgovornosti u radu 
 • nenasilna komunikacija i nenasilno rešavanje sukoba 
 • feministička etika brige
 • afirmativna akcija

Etika različitosti

Etika različitosti

Autonomni ženski centar radi sa ženama svih nacionalnosti, političkih ubeđenja, rasa, religije, seksualne orijentacije, mentalne ili fizičke sposobnosti ili bilo koje vrste različitosti.

Aktivnosti

Aktivnosti

 • Preventivne i informativno – edukativne aktivnosti za žene i opštu javnost
 • Konsultantske aktivnosti za žene sa traumom muškog nasilja, intervencije u kriznim situacijama, psihološka podrška za prevazilaženje traume nasilja i pravna podrška za ostvarivanje prava na život bez nasilja
 • SOS telefonska služba za psihološku podršku, pravne informacije i konsultacije, informisanje iz oblasti socijalne zaštite, informacije o drugim izvorima podrške i usluga u zajednici
 • Nezavisno zastupanje korisnica u institucijama i  u sudskim i upravnim postupcima
 • Nezavisan monitoring i evaluacija: intervencija javnih službi, primene zakona, primene državnih strategija i planova akcije, izrada izveštaja o stanju nasilja u porodici i stanju ženskih ljudskih prava („izveštaji u senci“) 
 • Edukacija predstavnika/ca nevladinih organizacija i  institucija
 • Javno zagovaranje
 • Analitičko – istraživačke delatnosti
 • Izdavaštvo
 • Saradnja i razmena sa ženskim organizacijama u zemlji, regionu i svetu 
 • Građanski i ženski aktivizam
 • Humanitarne aktivnosti namenjene ženama svih diskriminisanih grupa
 • Preventivni i edukativni rad sa mladima

Mreže

Mreže

Aktivistkinje Autonomnog ženskog centra su koosnivačice i/ili članice:

 • Evropski ženski lobi (EWL)  www.womenlobby.org - od 2010.
 • Mreže Žene protiv nasilja u Srbiji  www.zeneprotivnasilja.net - koordinacija od 1996.
 • Kontakt organizacija civilnog društva ciljna grupa - žene, imenovana od Tima potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva – koordinacija od 2007.
 • Mreža za Evropski ženski lobi, Srbija - koosnivačica 2009.
 • Regionalne Mreže protiv seksualnog nasilja – koosnivačice 2007.
 • Evropske Mreže žena protiv nasilja (WAVE)  www.wave-network.org - koosnivačice 1994.
 • Članice Opservatorije o nasilju nad ženama Evropskog ženskog lobija www.womenlobby.org/-ewl-observatory-on-violence - od 2005.
 • Mreže protiv nasilja nad ženama u ratu (VAWW) i Mreže žena u konfliktnim zonama (WICZNET) www.yorku.ca/wicz
 • OBOSTRANS (Our Bodies Ourselves) – Međunarodna mreža o ženskom zdravlju www.ourbodiesourselves.org - od 1997-2007.
 • Ženske mreže Istok-Zapad (NEWW ) od 1995-2005.