Donator: Kvinna till Kvinna

Trajanje projekta: januar 2021. – decembar 2023.

Cilj projekta: Povećan prioritet ljudskih prava žena od strane vlada u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Ključne aktivnosti / rezultati

  1. Praćenje primene međunarodnih standarda od strane AŽC i promotivna kampanja (Internet i društveni mediji): Regionalna (Zapadni Balkan) kampanja posvećena 10-o godišnjici stavljanja na potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici; Priprema komentara / izveštaja o sprovođenju međunarodnih obaveza; Analiza politike seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena (sektor obrazovanja);
  2. Redovni predlozi politika i izmene zakona, kroz dijalog o politici između donosilaca odluka, uz aktivno učešće medija i građana - oblasti: Diskriminacija i rodna ravnopravnost; Suzbijanje i prevencija RZN; Socijalna zaštita i podrška ženama; Seksualna i reproduktivna prava i obrazovanje;
  3. Nadgledanje reformi iz poglavlja 23 i poglavlja 19 - AŽC u partnerstvu sa koalicijom prEUgovor i drugim relevantnim OCD: Nadgledanje primene AP za poglavlja 23 i 24 (2 polugodišnja izveštaja; 2 konferencije za štampu i 2 sastanka sa Delegacijom EU u Srbiji i sa predstavnicima ambasada država članica EU); Nadgledanje primene AP za poglavlje 19 (izveštaji i najave);
  4. Jačanje unutrašnjih kapaciteta članica AŽC (posebno konsultantskog tima): Nadzorna podrška konsultantskom timu AŽC; najmanje 4 predavanja sa spoljnim stručnjakinjama; najmanje 3 predavanja sa internim stručnjakinjama.