Donator: Evropska komisija

Trajanje projekta: mart 2023–februar 2025.

Cilj projekta: Uvođenje međunarodnog standarda ljudskih prava u relevantne politike i prakse u Srbiji, u vezi sa: 1) slučajevima ubistava žena i zaštite prava njihove maloletne dece i 2) zaštitom prava žena i dece od legalizacije koncepta „otuđenja od roditelja“; razvijanje povoljnije društvene klime, kao i  institucionalnog i vaninstitucionalnog sistema podrške za žene žrtve nasilja i njihovu decu.

Očekivani rezultati:

1. Ojačani kapaciteti najmanje 15 ženskih organizacija civilnog društva iz Srbije za  dokumentovanje, izveštavanje i zagovaranje za dve teme – zaštitu maloletne dece majki žrtava femicida i sprečavanje legalizacije koncepta „otuđenja od roditelja“.

2. Najmanje dva napisana i podneta predloga politika ili amandmana na zakone vezane za ove dve teme i podignuta svest 100 donosilaca odluka o neophodnim zakonskim izmenama i vođenju politike za zaštitu prava žena žrtava/preživelih i njihove dece u institucionalnim procedurama.

3. Podignuta svest 10.000 građana o problemima i potrebama žena žrtava/preživelih i njihove dece, kroz povećanje medijske vidljvosti dve teme i uspostavljanje memorijala femicida.

4. Napisana dva alternativna izveštaja (izveštaja iz senke) za CEDAW komitet i GREVIO ekspertsku grupu.