ponedeljak, mart 25, 2019

Projekat finansira: Kvinna till Kvinna, Švedska

Trajanje projekta: 1. oktobar 2015 – 31. decembar 2018.

Cilj ovog projekta je povećanje vidljivosti ljudskih prava žena i učešća ženskih organizacija u dokumentima i procesima pristupanja Evropskoj uniji.


Ključni rezultati čije se dosezanje planira tokom sprovođenja aktivnosti uključuju:

R1. Uspostavljanje sistema za praćenje i zagovaranje u oblasti pravosudne reforme (Akcioni plan za poglavlje 23 – pravosuđe) u odnosu na pitanja učešća civilnog društva i efikasnosti sistema.

R2. Uspostavljanje sistema za praćenje i zagovaranje implementacije zakonskih i podzakonskih rešenja u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, Direktive 2012/29/EU i Zaključnih preporuka UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena (pregovaračko pogavlje 23 – osnovna prava) od strane AŽC i mreže ženskih organizacija.

R3. Uspostavljanje dijaloga između AŽC i mreže ženskih organizacija sa najmanje 20 ključnih donosilaca odluka (nacionalni, regionalni i lokalni nivo) o harmonizaciji zakona i mera za zaštitu žena od nasilja, u skladu sa standardima EU, Saveta Evrope i UN, uz aktivno učešće građana i medija.