ŠTA ŽENAMA DAJE MOĆ

Priredila Marija Vidović

 

Moć procesa – znači:

– Dati sebi i svima drugima u grupi vremena za brigu ili pitanja koja se tiču svakog pojedinačno.

– Pustiti da se odluke javljaju postepeno, uviđajući da je samo mali broj odluka bitan.

– Pozvati sve u grupi da izraze svoje ideje ili brige u toku rasprave.

Moć prepuštanja – znači:

– Odmicati se od sopstvenih utvrđenih interesa da bi ostale u grupi bile u mogućnosti da izraze svoje interese u celini.

– Podsticati druge koje su nove da kroz svoj rad uče i usvajaju to što je za njih novo, a u čemu ste se vi već izveštile.

– Izraziti svoj strah ili brigu u vezi sa situacijom u grupi, dopuštajući istovremeno da prevlada smisao grupe u trenucima kada grupa treba da pređe na nešto drugo.

Moć celine – znači:

– Staviti sopstvene potrebe i interese u kontekst grupe.

– Ohrabriti zajednički rad da bi se izjednačila moć unutar grupe i svake pojedinačno.

Moć kolektivnosti – znači:

– Uzeti u obzir interese svake pojedinke u grupi, uključujući i one koje nisu prisutne.

– Obezbediti da se razgovara o svakoj vrsti zabrinutosti i da ona bude uklopljena u svaku raspravu i odluku.

Moć jedinstva – znači:

– Otvoreno govoriti o problemu, radeći pritom aktivno na učvršćivanju integriteta grupe.

– Naročito pohvalno uticati na vrednosti i radosti koje su zajedničke celoj grupi.

– Povećavati i održavati svest o Načelima jedinstva grupe kao temelju daljeg napretka.

Moć deljenja – znači:

– Preuzimati odgovornost za zadatke i vođennje grupe, uključujući i stvari u kojima uživate, kojima ste vične, kao i stvari koje radije ne biste radile, ali ih neko mora raditi.

– Ohrabrivati druge da se pridruže preuzimanju zadataka, pri čemu bi preuzimale i zadatke od drugih.

Moć integracije – znači:

– Osluškivati aktivno i svesno svaku pojedinačnu brigu ili zamisao (ideju) koje druge unose u grupu.

Moć negovanja – znači:

– Ponašati se prema drugima uz ljubav i poštovanje.

– Priznati da iskustvo svake žene pojedinačno predstavlja njenu jedinstvenu kvalifikaciju koja opravdava njeno trenutno prisustvo.

– Potvrditi i veličati saznanje da svaka pripadnica grupe ima svoje vlastito mišljenje kojim može raspolagati na način koji sama odabere.

Moć distribucije – znači:

– Preduzimati korake da bi se prevazišle nejednakosti u ličnim materijalnim izvorima među pripadnicama grupe.

– Koristiti izvore koji su grupi raspoloživi kao sredstva, a ne kao cilj.

– Omogućiti da svi izvori koji su grupi na raspolaganju budu jednako dostupni svima, u interesu razvoja grupe i svake pojedinačno.

Moć intuicije – znači:

– Odvojiti vreme da se razmisli, oseti i iskusi situacija u potpunosti.

– Preduzimati korake koji se čine riskantni kada vam nešto govori da nastavite.

Moć osvešćivanja – znači:

– Razgovarati o tome zašto činite to što činite.

– Analizirati sa drugima svest o osećanjima, situacijama, reakcijama i značenjima svojih i njihovih osećanja.

Moć raznolikosti – znači:

– Zaustaviti se da bi se pažljivo sagledalo mišljenje neke druge onda kada je vaša prva reakcija da to mišljenje opovrgnete.

– Svesno preduzimati korake da bi sebe lično i celu grupu držale otvorenima za omogućavanje pristupa drugima koje su različite ili nove.

Moć odgovornosti – znači:

– Omogućiti da sve u grupi budu potpuno obaveštene o zajedničkim zadacima koji se ispunjavaju, kao i o bilo čemu iz svog privatnog života što bi se moglo odraziti na grupu kao celinu.

– Raditi tako da se onemogući bilo kakva mistifikacija, a omogućiti da sve što se tiče grupe bude podjednako dostupno svim pripadnicama grupe.

– Aktivno dolaziti i raditi u duhu doprinosa rastu i razvoju grupe.

(Preuzeto iz literature o nenasilnoj komunikaciji; objavljeno u listu "Isidora", Pančevo)