30.10. - 01.11. Budimpešta: Predstavnice Mreže „Žene protiv nasilja“ i Autonomnog ženskog centra prisustvovale su 19. konferenciji Evropske mreže protiv nasilja nad ženama pod nazivom „Od kontraefekata do delotvornog odgovora: zajedno za zaštitu žena i devojčica od svih vidova nasilja“. Konferencija je organizovana u saradnji sa nevladinom organizacijom „Nok a Nokert Egyutt“ (Žene za žene zajedno) iz Mađarske.

19 wave budimpesta
Predstavnice Mreže Žene protiv nasilja na 19. WAVE konferenciji u Budimpešti

Skup je okupio stručnjakinje u oblasti zaštite žena od nasilja, predstavnice UN tela za zaštitu prava žena, kao i aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija iz više zemalja Evrope koje se bave prevencijom i podrškom ženama koje su izložene nasilju. Učesnice skupa diskutovale su o prednostima i ograničenjima Konvencije SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), kao i potrebi donošenja dokumenta na globalnom nivou koji bi se fokusirao isključivo na nasilje nad ženama.

Ključne teme koje su takođe razmatrane su kontrola nad životima žena kroz nasilje na internetu, pornografsku industriju i ograničena reproduktivna prava; položaj žena koje su izložene višestrukim oblicima nasilja; obezbeđivanje delotvorne podrške i zaštite ženama i deci u kontektstu partnerskog nasilja. Poseban panel bio je posvećen položaju ženskih organizacija na kom je predstavnica Mreže „Žene protiv nasilja“ Aleksandra Nestorov predstavila praksu prikupljanja podataka o femicidu u Srbiji. Predstavljene su primeri uspešnih praksi u oblasti rada sa mladima i podrške ženama sa iskustvom nasilja.

Zaključeno je da se nevladine organizacije koje se bave suzbijanjem nasilja nad ženama suočavaju sa velikim izazovima u radu, zbog otežanog pristupa finansijskim sredstvima i nedostatka prepoznavanja i uvažavanja od strane država, u trenutku kada treba da delotvorno odgovore na potrebe žena koje se suočavaju sa sve složenijim oblicima i načinima zlostavljanja i uznemiravanja. Opšti zaključak konferencije je da se jedino kroz saradnju svih sektora i odgovor koji će u fokusu uvek imati potrebe žena i kontinuirani rad na povećnju svesti, kao i stalno prisutan preventivni rad sa mladima, može delotvorno suzbiti nasilje.