implementation sr dom violence legislationAdvokati za ljudska prava i Autonomni ženski centar sproveli su utvrđivanje činjeničnog stanja kako bi izvršile monitoring i dokumentovanje primene zakona u vezi sa nasiljem u porodici u Srbiji. Autorke su bile u dve monitoring misije tokom kojih su sprovele više od 90 intervjua sa službenicima/cama u Vladi Republike Srbije, zaposlenima u policiji, sudijama, javnim tužiocima/tužiteljkama, zdravstvenim radnicima/cama, socijalnim radnicima/cama, nevladinim organizacijama i mnogim drugima.

Izveštaj takođe obuhvata uticaj novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji je stupio na snagu 1. juna 2017. godine. Nalazi i preporuke predstavljeni u ovom izveštaju su rezultat pomenutih intervjua, zapažanja autorki i sekundarnog istraživanja, i odnose se na novu legislativu.

Ceo izveštaj dostupan je na engleskom jeziku, na ovom linku.