Osnovni program

Ispričaj mi i neću zapamtiti, pokaži mi i možda ću zaboraviti, uključi me i shvatiću.
              poslovica američkih Indijanki

Ovo je nacrt Autonomnog ženskog centra za instruktažu za rad na SOS telefonu. Osnovna politika instruktaže polazi od feminističke teze o iskustvenom znanju i podrazumeva aktivno učestvovanje u radu instruktaže, što uključuje i proradjivanje svojih životnih iskustava.  Instruktaža traje 12 dana po 6 radnih sati, ukupno 72 radna sata.  Pripremne radionice su opcione.  Učestvovanje na svim danima je obavezno.  Za sve koje su učestvovale na najmanje 85% instruktaže dodeljuju se sertifikati.  Nakon instruktaže potrebno je planirati superviziju konsultantskog rada.  Facilitaciju vode ekspertkinje Autonomnog ženskog centra i drugih ženskih organizacija. 

Pripremne radionice  (3h)

 • prva radionica:  Upoznavanje sa temom nasilja i pravila grupnog rada
 • druga radionica:  Prepreke i očekivanja od instruktaže i rada na SOS telefonu

TOK INSTRUKTAŽE

mogući vremenski okvir
10:00 - 11:30  RAD
11:30 - 11:45  KAFE PAUZA
11:45 - 13:30  RAD
13:30 - 14:30  RUČAK
14:30 - 16:00 RAD
16:00 - 16:15  KAFE PAUZA
16:15 - 17:30  RAD

I VIKEND


1. dan:  feministički principi rada

UVOD – referentni okvir: Studija UN o nasilju nad ženama, 2006

DRUŠTVENO POREKLO NASILJA - PATRIJARHAT- tri teze Simon de Bovoar

DEFINICIJA I KLASIFIKACIJA NASILJA – UN dokumenti

STAV I CILJ KONSULTACIJA

FEMINISTIČKI PRINCIPI RADA 1 - osnovni principi u radu:

 • poverljivost
 • žena nije kriva
 • verovati iskazu žene
 • žene su ekspertkinje za svoj život - ne savetovati


2. dan: feministički principi rada

FEMINISTIČKI PRINCIPI RADA 2 - osnovni principi u radu:

 • ne vrednovati / ne osudjivati
 • ne interpretirati / ne dijagnosticirati
 • iskustvo jednako  vredno
 • žene su različite
 • pustiti da priča izadje napolje
 • ona ima rešenje
 • svaka situacija ima izlaz
 • podrška malim koracima
 • razumeti ženu
 • mi smo njene svedokinje

RADIONICA 1: Kada sam bila obespravljena samo zato što sam žena

II VIKEND


3. dan: nasilje u porodici: razumevanje nasilja

OBIČAJI U KULTURI : šta se očekuje od žene u mom kraju

NASILJE U PORODICI: cilj, funkcija, rasprostranjenost

FAZE VIKTIMIZACIJE

RAZUMEVANJE NASILJA (teorijske postavke Diane Russel):

 • izolacija
 • iscrpljivanje
 • ponižavanje
 • pretnje
 • nametanje besmislenih zahteva
 • totalna nadmoć i kontrola
 • povremene milosti
 • iskrivljeno vidjena situacija

RADIONICA 2:  Moje iskustvo nasilja u porodici


4. dan:  nasilje u porodici:  točak nasilja

PREDRASUDE o muškom nasilju nad ženama

ZAŠTO ŽENE OSTAJU U NASILNIM VEZAMA

TOČAK NASILJA (teorijske postavke Minesota modela):

 • izolacija
 • emocionalno zlostavljanje
 • ekonomsko zlostavljanje
 • ucenjivanje decom
 • pretnje, prinuda, ucenjivanje, zastrašivanje
 • umanjivanje, poricanje i okrivljavanje
 • korišćenje muških privilegija

SPASITELJSKI TROUGAO – uloge: spasiteljka-žrtva-progoniteljka

Vežba:   Običaji koji navode žene u mom kraju da trpe nasilje

III VIKEND


5. dan:  tehnike vodjenja razgovora 

VEŠTINE KONSULTANTKINJA:

 • aktivno slušanje
 • iskrenost 
 • asertivnost
 • granice: na telefonu i u grupi
 • transparentnost u radu:  na telefonu i u grupi
 • kako zračimo

VEŠTINE VOĐENJA RAZGOVORA:

 • žene koje zaplaču
 • žene sa velikim očekivanjima od nas
 • emotivno intenzivne / izmenjene žene
 • žene sa negativnim predubedjenjima
 • žene koje menjaju odluke

FAZE RAZGOVORA:

 • uvodna - zadobijanje poverenja
 • prikupljanje informacija o problemu, ventiliranje
 • podrška zdravim dimenzijama žene
 • razrada alternativa
 • mapiranje mreže podrške žene i mogućnosti
 • davanje informacija
 • sumiranje i dogovor

TIPOVI POZIVA:

 • info pozivi
 • hitni pozivi
 • nasilje u porodici
 • seksualno nasilje
 • ćuteći razgovori
 • suicidalni poziv
 • problemi u porodici/ vezi
 • pozivi muškaraca

Vežba:  Role play


6. dan: pravna podrška/ zakoni/
medju-institucionalna saradnja

OSNOVI ZAKONSKE PODRŠKE:

 • Porodično pravo – mere zaštite za nasilje u porodici
 • Krivično pravo: zločin je nasilje u porodici
 • Krivični zločin: seksualno nasilje
 • Incest
 • Radno pravo – diskrimnacija žena
 • Seksualno uznemiravanje
 • Trgovina ženama 

MEDJU-INSTITUCIONALNA SARADNJA – primeri dobre prakse:

 • Saradnja sa centrima za socijalni rad
 • Saradnja sa domovima zdravlja
 • Saradnja sa policijom
 • Saradnja sa sudovima i tužilaštvom
IV VIKEND


7. dan - diskriminacija i hijerhije  

DISKRIMINACIJE

 • afirmativna podrška
 • posebna osetljivost za marginalizovane grupe: Romkinje, nacionalne razlike, crnkinje, žene sa invaliditetima, žene koje rade u prostituciji, lezbejke, izbeglice, mentalno različo ite žene, raseljena lica, HIV pozitivne, žene koje su izašle iz zatvora.....

Vežba1:  Sociogram diskriminacija 

HIJERAHIJA - RAVNOPRAVNOST

 • hijerahija mi - klijenktinje
 • hijerarhija medju klijentkinjama
 • hijerarhija u timu
 • podela poslova u timu

Vežba2:  kada sam ja diskriminisala druge


8. dan - profesionalnost u radu:
etički/ politički/ terapeutski principi 

ETIČKI PRINCIPI

SOS telefon je za sve žene:

 • ženska solidarnost
 • transparentnost
 • odgovornost

POLITIČKI PRINCIP

 • lično je političko
 • imenovanje nasilja je politički čin
 • ravnopravan odnos sa ženom
 • mešanje u porodicu
 • mi smo na strani žena – mi imamo stav
 • nasilje je zločin, društveno pitanje
 • holistički pristup

TERAPEUTSKI PRINCIPI

 • normalizovanje
 • validiranje
 • ventiliranje

RODNE ULOGE - POL

 • kako se uče rodne uloge
 • rodne uloge u kontekstu nasilja nad ženama  

RADIONICA 3. Odnos majka-ćerka 

V VIKEND


9. dan – seksualno nasilje

SEKSUALNO NASILJE

 • Seksualno uznemiravanje (na poslu, u školi, na fakultetu, kod lekara)
 • Silovanje (silovanje u braku, na ljubavnom sastanku, od nepoznatih)
 • Silovanje u ratu
 • Prostitucija/pornografija
 • Seksualna trgovina ženama
 • Incest  


10. dan – suprotstavljanje nasilju

FAZA TRAUME NASILJA

SUICID / POKUŠAJ SUICIDA

KAKO SE SUPROSTAVLJAMO NASILJU

 • Inventar tehnika suprostavljanja nasilju
 • Inventar principa/odluka suprostavljanja nasilju
 • Kako reći NE

Vežba1:  Dogadjaj kada sam se suprostavila nasilnom pokušaju
Vežba2:  role play - seksualno nasilje

VI VIKEND


11. dan - veštine vodjenja razgovora

EMOTIVNA PISMENOST – osnove prepoznavanja i kontrole svojih emocija

 • bes, bespomoćnost, strah i tuga konsultantkinja

FEMINISTIČKA ETIKA BRIGE – jednaka briga o sebi i drugima

 • supervizija
 • granice 

ORGANIZACIJA RADA

 • baza podataka / beleženje / arhiviranje
 • organizacija rada na telefonu
 • protokoli rada
 • tehnička pravila rada
 • sastanci (analize slučajeva, organizacija rada)

ETIČKI KODEX TIMA – pricipi, vrednosti kodexa

Vežba: role play 3x


12 dan:  priprema za rad na SOS telefonu

MONITORING RADA – standardi, instrumenti monitorisanja rada

EVALUACIJA RADA – standardi, instrumenti evaluacije rada

INTERNI PROTOKOLI – SOS konsultacije, zakazivanje, itd.

STRATEŠKO PLANIRANJE, FINANSIRANJE

PODELA DIPLOMA

EVALUACIJA INSTRUKTAŽE

DOGOVOR ZA DALJU SARADNJU

Predlozi za permanentnu edukaciju - dodatne radionice

 • Nasilje nad decom
 • Suicid
 • Emotivna pismenost
 • Ženska ljudska prava
 • Pol i rod