Druga faza kampanje POTPISUJEM.org koju sprovode Autonomni ženski centar i partnerske organizacije posvećena je punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Narodna skupština Republike Srbije potvrdila 31. oktobra 2013. godine, a koja će 1. avgusta 2014. godine stupiti na snagu na nivou država članica Saveta Evrope.

Kampanja je usmerena na donosioce odluka na državnom i na lokalnom nivou, od kojih se traži da preduzmu sve neophodne mere kako bi standardi Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici postali sastavni deo zakona, mera i usluga, kao i postupanja svih relevantnih službi (policije, socijalnih službi, tužilaštva i pravosuđa, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, udruženja građana i medija).

Fokus kampanje u ovoj fazi stavljen je na pet tema:

  • hitne mere zaštite za žrtve nasilja (u skladu sa Konvencijоm, čl. 52 i u vezi sa čl. 50)
  • zaštita od proganjanja (Konvencija, čl. 37)
  • strože kazne za učinioce nasilja prema ženama (Konvencija, čl. 45 i čl. 46)
  • SOS telefoni za podršku ženama sa iskustvom nasilja (Konvencija, čl. 24)
  • krizni centri za žrtve seksualnog nasilja i silovanja (Konvencija, čl. 25)

Autonomni ženski centar i partnerske organizacije, u saradnji sa Mrežom Žene protiv nasilja, pozvaće građane i građanke širom Srbije da i ovaj put podrže kampanju svojim akcijama, a pre svega slanjem razglednica sa porukom kampanje na adrese relevantnih donosilaca odluka.

Kampanja Autonomnog ženskog centra i partnerskih organizacija posvećena je potvrđivanju (ratifikaciji) i punoj primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Kampanja je usmerena na informisanje građanki i građana o sadržaju Konvencije. Ona treba da utiče na promenu svesti celog društva, svakog pojedinca, da nasilje – nijedna vrsta nasilja – nije ispravan način rešavanja problema. Kampanja informiše građanke i građane o obavezama koje je država preuzela potvrđivanjem Konvencije, a to obuhvata sveobuhvatnu zaštitu žena i sprečavanje nasilja, gonjenje i kažnjavanje učinilaca nasilja i delotvoran i efikasan sistem praćenja primene odredbi Konvencije.

U kampanji pored partnerskih organizacija učestvuje i skoro 30 ženskih organizacija iz cele Srbije, organizovanih u Mrežu Žene protiv nasilja. Kampanja će trajati u kontinuitetu od novembra 2013. godine do novembra 2014. godine, sa fokusom na pojedina pitanja i teme.

Prva faza realizacije projekta trajala je od 2013. do 2014. godine.