četvrtak, novembar 15, 2018

Autonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija osnovana 1993. godine.
Rad Autonomnog ženskog centra je zasnovan na feminističkim principima i teoriji.

Verujemo da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i u skladu s tim obezbeđujemo specijalističku podršku ženama i podstičemo individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje nad ženama i doprinosimo jačanju građanskog društva.

Ciljevi i principi rada

Ciljevi rada

 • Osnaživanje žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja (muškog nasilja nad ženama), kroz psihološku i pravnu profesionalnu podršku da bi bile u stanju da donose autonomne odluke i ostvare prava na život bez nasilja.
 • Senzibilisanje i edukacija profesionalaca/ki u institucijama o nasilju nad ženama, ženskim ljudskim pravima i institucionalnim procedurama zaštite od nasilja.
 • Prevencija svih tipova nasilja nad ženama.
 • Promocija ženskih ljudskih prava na individualnom, pravnom i institucionalnom nivou.
 • Aktivno smanjivanje višestruke diskriminacije žena (Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa psihološkim smetnjama, istorijom psihijatrijskih i/ili zatvorskih institucija, izbegle i raseljene žene, strankinje, žene sa sela, žene bez mesta stanovanja, žene lezbejske egzistencije, žene koje žive u siromaštvu ili su nezaposlene, starije žene i dr.).
 • Aktivno osnaživanje ženskih organizacija koje pružaju direktnu podršku ženama sa traumom muškog nasilja, kroz obuke i seminare za konsultantski rad.
 • Širenje mreže ženskih grupa u zemlji koje rade u oblasti nasilja nad ženama.
 • Uspostavljanje saradnje sa ženskim grupama iz regiona, Evrope i sveta.
 • Aktivno podsticanje razvoja civilnog društva kroz jačanje autonomije žena i podršku ženama da samostalno odlučuju o sebi, društvenim i političkim uslovima u kojima žive.
 • Unapređivanje odnosa među polovima/rodovima kroz senzibilizaciju mladih za vrednosti nenasilja i polne/rodne ravnopravnosti.

Principi rada

 • podrška pravu svake žene na izbor poštovanje etike različitosti i suprotstavljanje svim oblicima diskriminacije (na osnovu pola, mentalne i fizičke sposobnosti, rase, klase, religije, nacionalnosti, starosti, izgleda, seksualne orijentacije i svih drugih ličnih svojstava)
 • razvijanje solidarnosti među ženama
 • poštovanje tajnosti i privatnosti podataka o klijentkinjama
 • transparentnosti u radu
 • odgovornosti u radu 
 • nenasilna komunikacija i nenasilno rešavanje sukoba 
 • feministička etika brige
 • afirmativna akcija