Donator: Evropska komisija

Trajanje projekta: mart 2023–februar 2025.

Cilj projekta: Uvođenje međunarodnog standarda ljudskih prava u relevantne politike i prakse u Srbiji, u vezi sa: 1) slučajevima ubistava žena i zaštite prava njihove maloletne dece i 2) zaštitom prava žena i dece od legalizacije koncepta „otuđenja od roditelja“; razvijanje povoljnije društvene klime, kao i  institucionalnog i vaninstitucionalnog sistema podrške za žene žrtve nasilja i njihovu decu.

Očekivani rezultati:

1. Ojačani kapaciteti najmanje 15 ženskih organizacija civilnog društva iz Srbije za  dokumentovanje, izveštavanje i zagovaranje za dve teme – zaštitu maloletne dece majki žrtava femicida i sprečavanje legalizacije koncepta „otuđenja od roditelja“.

2. Najmanje dva napisana i podneta predloga politika ili amandmana na zakone vezane za ove dve teme i podignuta svest 100 donosilaca odluka o neophodnim zakonskim izmenama i vođenju politike za zaštitu prava žena žrtava/preživelih i njihove dece u institucionalnim procedurama.

3. Podignuta svest 10.000 građana o problemima i potrebama žena žrtava/preživelih i njihove dece, kroz povećanje medijske vidljvosti dve teme i uspostavljanje memorijala femicida.

4. Napisana dva alternativna izveštaja (izveštaja iz senke) za CEDAW komitet i GREVIO ekspertsku grupu.

Donator: Fondacija Kvinna till Kvinna

Trajanje projekta: oktobar 2022 – decembar 2024.

Cilj projekta: generalna podrška Autonomnom ženskom centru u realizaciji aktivnosti iz Strateškog plana.

Ključne aktivnosti / rezultati:

1. Održavanje kontinuiteta i kvaliteta širokog opsega aktivnosti podrške ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, a posebno u oblasti ekonomskog osnaživanja. Podrška će biti pružena za najmanje 900 žena godišnje.

2. Bolje informisanje žena i veća vidljivost usluga AŽC. Biće unapređen link sa informacijama za samoedukaciju žena, kao i link sa sadržajima u vezi sa novčanom socijalnom pomoći i ekonomskim osnaživanjem žena.

3. Jačanje kapaciteta članica AŽC (znanja, veština, povezanosti i finansija) za direktnu podršku ženama.

Donator: Sigrid Rausing Trust

Trajanje projekta: jun 2022 - maj 2024. godine.

Cilj projekta: generalna podrška Autonomnom ženskom centru u realizaciji aktivnosti iz Strateškog plana.

Ključne aktivnosti/rezultati:

1. Žene koje su preživele nasilje osnažene da žive bez nasilja - pružanje psihosocijalne podrške i pravne pomoći ženama koje su preživele nasilje; jačanje znanja, saradnje i blagostanja pružateljki usluga AŽC- a; promovisanje usluga podrške AŽC-a.

2. Izgrađeni kapaciteti ženskog pokreta i podignuta svest medija i mladih o nasilju prema ženama - zagovaranje, projektna partnerstva, program obuke sa ženskim organizacijama civilnog društva na lokalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou; saradnja sa medijima; podizanje svesti kod mladih o različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

3. Institucionalni okvir za zaštitu žena od nasilja poboljšan u skladu sa visokim međunarodnim standardima i obavezama - izveštavanje u vezi sa praćenjem reformi i implementacijom međunarodnih standarda u vezi sa prevencijom, zaštitom i suzbijanjem nasilja prema ženama; podnošenje policy dokumenata i predloga za izmene zakona; razvoj novih programa obuke za profesionalce/profesionalke u institucijama i sprovođenje obuka, sastanaka, konsultacija i podrške za stručnjake/stručnjakinje u institucijama, organizacijama civilnog duštva i studente/studentkinje iz relevantnih profesija.

4. Ojačana programska, finansijska i politička autonomija i održivost AŽC-a.

Donator: Kvinna till Kvinna

Trajanje projekta: januar 2021. – decembar 2023.

Cilj projekta: Povećan prioritet ljudskih prava žena od strane vlada u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Ključne aktivnosti / rezultati

  1. Praćenje primene međunarodnih standarda od strane AŽC i promotivna kampanja (Internet i društveni mediji): Regionalna (Zapadni Balkan) kampanja posvećena 10-o godišnjici stavljanja na potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici; Priprema komentara / izveštaja o sprovođenju međunarodnih obaveza; Analiza politike seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena (sektor obrazovanja);
  2. Redovni predlozi politika i izmene zakona, kroz dijalog o politici između donosilaca odluka, uz aktivno učešće medija i građana - oblasti: Diskriminacija i rodna ravnopravnost; Suzbijanje i prevencija RZN; Socijalna zaštita i podrška ženama; Seksualna i reproduktivna prava i obrazovanje;
  3. Nadgledanje reformi iz poglavlja 23 i poglavlja 19 - AŽC u partnerstvu sa koalicijom prEUgovor i drugim relevantnim OCD: Nadgledanje primene AP za poglavlja 23 i 24 (2 polugodišnja izveštaja; 2 konferencije za štampu i 2 sastanka sa Delegacijom EU u Srbiji i sa predstavnicima ambasada država članica EU); Nadgledanje primene AP za poglavlje 19 (izveštaji i najave);
  4. Jačanje unutrašnjih kapaciteta članica AŽC (posebno konsultantskog tima): Nadzorna podrška konsultantskom timu AŽC; najmanje 4 predavanja sa spoljnim stručnjakinjama; najmanje 3 predavanja sa internim stručnjakinjama.

Donator: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ)

Trajanje projekta: novembar 2020 – januar 2024.

Partnerske organizacije: medica mondiale (Nemačka), medica Zenica, Vive Žene (BIH), medica Đakovica, Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture (Kosovo), Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom (Srbija)

Cilj projekta: Stvaranje kulture priznavanja i pomirenja na Zapadnom Balkanu u kojoj žene preživele rodno zasnovano nasilje povezano sa ratom žive dostojanstveno i bez nasilja

Rezultati projekta:

  1. Tema rodno zasnovanog nasilja povezanog sa ratom je vidljiva u političkim debatama i kurikulima
  2. Poboljšani zakoni i procedure za mehanizme kompenzacije
  3. Poboljšane sudske procedure
  4. Ženske feminističke organizacije su prepoznate kao ekspertkinje u političkim nacionalnim i regionalnim procesima pomirenja