Donator: Sigrid Rausing Trust

Trajanje projekta: jun 2021. - maj 2022. godine.

Ključne aktivnosti/rezultati:

1. Žene koje su preživele nasilje osnažene da žive bez nasilja - pružanje psihosocijalne podrške i pravna pomoć ženama koje su preživele nasilje; jačanje znanja, saradnje i blagostanja pružateljki usluga AŽC- a; promovisanje usluga podrške AŽC-a.

2. Izgrađeni kapaciteti ženskog pokreta i podignuta svest medija i mladih o nasilju prema ženama - zagovaranje, projektna partnerstva, program obuke sa ženskim organizacijama civilnog društva na lokalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou; saradnja sa medijima; podizanje svesti kod mladih o različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

3. Institucionalni okvir za zaštitu žena od nasilja poboljšan u skladu sa visokim međunarodnim standardima i obavezama - izvještavanje u vezi sa praćenjem reformi i implementacijom međunarodnih standarda u vezi sa prevencijom, zaštitom i suzbijanjem nasilja prema ženama; podnošenje policy dokumenata i predloga za izmene zakona; razvoj novih programa obuke za profesionalce/profesionalke u institucijama i sprovođenje obuka, sastanaka, konsultacija i podrške za stručnjake/stručnjakinje u institucijama, organizacijama civilnog duštva i student/studentkinje iz relevantnih profesija.

4. Ojačana programska, finansijska i politička autonomija i održivost AŽC-a. - Poboljšanje uslova rada i bezbednosti u kancelarijama AŽC-a; diverzifikacija prikupljanja sredstava.

Donator: Kvinna till Kvinna

Trajanje projekta: januar 2021. – decembar 2023.

Cilj projekta: Povećan prioritet ljudskih prava žena od strane vlada u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Ključne aktivnosti / rezultati

 1. Praćenje primene međunarodnih standarda od strane AŽC i promotivna kampanja (Internet i društveni mediji): Regionalna (Zapadni Balkan) kampanja posvećena 10-o godišnjici stavljanja na potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici; Priprema komentara / izveštaja o sprovođenju međunarodnih obaveza; Analiza politike seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena (sektor obrazovanja);
 2. Redovni predlozi politika i izmene zakona, kroz dijalog o politici između donosilaca odluka, uz aktivno učešće medija i građana - oblasti: Diskriminacija i rodna ravnopravnost; Suzbijanje i prevencija RZN; Socijalna zaštita i podrška ženama; Seksualna i reproduktivna prava i obrazovanje;
 3. Nadgledanje reformi iz poglavlja 23 i poglavlja 19 - AŽC u partnerstvu sa koalicijom prEUgovor i drugim relevantnim OCD: Nadgledanje primene AP za poglavlja 23 i 24 (2 polugodišnja izveštaja; 2 konferencije za štampu i 2 sastanka sa Delegacijom EU u Srbiji i sa predstavnicima ambasada država članica EU); Nadgledanje primene AP za poglavlje 19 (izveštaji i najave);
 4. Jačanje unutrašnjih kapaciteta članica AŽC (posebno konsultantskog tima): Nadzorna podrška konsultantskom timu AŽC; najmanje 4 predavanja sa spoljnim stručnjakinjama; najmanje 3 predavanja sa internim stručnjakinjama.

Donator: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ)

Trajanje projekta: novembar 2020 – januar 2024.

Partnerske organizacije: medica mondiale (Nemačka), medica Zenica, Vive Žene (BIH), medica Đakovica, Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture (Kosovo), Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom (Srbija)

Cilj projekta: Stvaranje kulture priznavanja i pomirenja na Zapadnom Balkanu u kojoj žene preživele rodno zasnovano nasilje povezano sa ratom žive dostojanstveno i bez nasilja

Rezultati projekta:

 1. Tema rodno zasnovanog nasilja povezanog sa ratom je vidljiva u političkim debatama i kurikulima
 2. Poboljšani zakoni i procedure za mehanizme kompenzacije
 3. Poboljšane sudske procedure
 4. Ženske feminističke organizacije su prepoznate kao ekspertkinje u političkim nacionalnim i regionalnim procesima pomirenja


ADC logoTrajanje projekta: 36 meseci

Projekat finansira: Austrian Development Agency

Pratnerske organizacije na ovom projektu su: Albanian Women’s Empowerment Network i Gender Alliance for Development Centre (Albanija), Kosovo Women’s Network (Kosovo), United Women Banja Luka (Bosna i Hercegovina), National Network against Violence against Women (Severna Makedonija), Women’s Rights Centre (Crna Gora).

Osnovni cilj ovog projekta je da doprinese unapeđenju sekundarne legislative/programa i institucionalizaciji kvalitetnih usluga za podršku i integraciju za žene koje su preživele nasilje.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Podržano pravo žene na život bez nasilja i autonomiju.
 2. Upućeni kvalitetni, na dokazima zasnovani, predlozi za unapređenje sekundarne legislative i programa.
 3. Unapređene veštine pružalaca i pružateljki usluga u cilju unapređivanja sigurnosti i bezbednosti žena koje su preživele nasilje.
 4. Ojačana i formalizovana regionalna mreža protiv nasilja nad ženama u skladu sa EU standardima.

Za postizanje ovih ciljeva i rezultata planirane su sledeće osnovne grupe aktivnosti:

 • Pružanje usluga za podršku: psihosocijalnih i pravnih.
 • Podnošenje predloga, za unapređenje sekundarne legislative i programa za podršku ženama koje su preživele nasilje, odgovornim stranama.
 • Obezbeđivanje edukacije za pružoce i pružateljke usluga (u institucijama i nevladinim organizacijama).
 • Ojačavanje regionalne mreže protiv nasilja nad ženama.

Ciljne grupe – žene koje su preživele nasilje i njihova deca, profesionalci i profesionalke u relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama u regionu Zapadnog Balkana.

Aktivnosti i rezultati projekta doprineće punoj implementaciji Istanbulske konvencije (Odeljak 4 – Zaštita i podrška) u svakoj zemlji. Partnerske organizacije će koristiti rezultate prethodnog regionalnog projekta Koordinirana akcija – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja kako bi nastavile da nadgledaju implementaciju Istanbulske konvecije. Ustanovljeni indikatori za praćenje primene odredbi Istanbulske konvecije će biti ažurirani i korišćeni za merenje napretka ka punoj implementaciji konvencije u regionu.