Donator: The Kvinna till Kvinna Foundation

Trajanje projekta: januar 2024. – decembar 2026.

KvinnatillKvinna

Cilj projekta: Povećan prioritet ljudskih prava žena od strane vlada u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Ključne aktivnosti / rezultati

1. Praćenje primene međunarodnih standarda od strane AŽC: Priprema izveštaja za GREVIO prvi tematski ciklus; Priprema izveštaja za Komitet strana u vezi sa procesom praćenja GREVIO preporuka; Priprema izveštaja UN CEDPW Komitetu; Priprema komentara u vezi sa sprovođenjem preporuka drugih međunarodnih tela u vezi sa pitanjima prava žena, rodne ravnopravnosti i zaštite od nasilja.

2. Predlozi politika i izmene zakona, kroz dijalog sa donosiocima odluka, uz aktivno učešće medija, udruženja građanki/građana i javnosti – u oblastima: nediskriminacija i rodna ravnopravnost; suzbijanje i prevencija nasilja prema ženama; socijalna zaštita i podrška ženama i deci sa isksutvom nasilja; obrazovna politika u vezi sa pitanjima rodne ravnopravnosti i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja; unapređenje i zaštita seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena i devojčica;

3. Nadgledanje reformi iz poglavlja 23 i poglavlja 19 - u partnerstvu sa koalicijom prEUgovor i drugim organizacijama: Nadgledanje primene AP za poglavlja 23, priprema priloga za polugodišnje Alarma izveštaje, prezentacije izveštaja nadležnim donosiocima odluka, Delegaciji EU u Srbiji, predstavnicima ambasada država članica EU, medijima i javnosti; Nadgledanje primene AP za poglavlje 19 (izveštaji i najave);

4. Jačanje unutrašnjih kapaciteta članica AŽC (posebno konsultantskog tima): Razvoj znanja konsultantskog tima, unapređenje dokumentacije koja reguliše postupanje, oragnizacija supervizije i treninga protiv “sagorevanja”.