Glava osamnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE

Silovanje

Član 178

(1) Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin upotrebom sile ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo tog ili njemu bliskog lica,
kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno pretnjom da će se za to ili njemu blisko lice otkriti nešto što bi škodilo njegovoj časti ili ugledu ili pretnjom drugim teškim zlom,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili prema maloletniku ili je delo imalo za posledicu trudnoću,
učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(4) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno ili je delo učinjeno prema detetu,
učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.

Obljuba nad nemoćnim licem
Član 179 


(1) Ko nad drugim izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin iskoristivši duševno oboljenje, zaostali duševni razvoj, drugu duševnu poremećenost, nemoć ili kakvo drugo stanje tog lica usled kojeg ono nije sposobno za otpor,
kazniće se zatvorom od dve do deset godina.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila teška telesna povreda nemoćnog lica ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način ili je učinjeno prema maloletniku ili je delo imalo za posledicu trudnoću,
učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo učinjeno prema detetu,
učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina. 

Obljuba sa detetom 

Član 180 


(1) Ko izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa detetom,
kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina. 

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila teška telesna povreda deteta prema kojem je delo izvršeno ili je delo izvršeno od strane više lica ili je delo imalo za posledicu trudnoću,
učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. 

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt deteta,
učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina. 

(4) Neće se kazniti za delo iz stava 1. ovog člana učinilac, ako između njega i deteta ne postoji značajnija razlika u njihovoj duševnoj i telesnoj zrelosti. 

Obljuba zloupotrebom položaja 

Član 181 


(1) Ko zloupotrebom svog položaja navede na obljubu ili sa njom izjednačen čin lice koje se prema njemu nalazi u odnosu kakve podređenosti ili zavisnosti,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. 

(2) Nastavnik, vaspitač, staralac, usvojilac, roditelj, očuh, maćeha ili drugo lice koje zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja izvrši obljubu ili sa njom izjednačen čin sa maloletnikom koji mu je poveren radi učenja, vaspitavanja, staranja ili nege,
kazniće se zatvorom od jedne do deset godina. 

(3) Ako je delo iz stava 2. ovog člana učinjeno prema detetu,
učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina. 

(4) Ako je delo iz st. 1. do 3. ovog člana imalo za posledicu trudnoću,
učinilac će se kazniti za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci do pet godina, za delo iz stava 2. zatvorom od dve do dvanaest godina, a za delo iz stava 3. zatvorom od tri do petnaest godina. 

(5) Ako je usled dela iz stava 3. ovog člana nastupila smrt deteta,
učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina. 

Nedozvoljene polne radnje 

Član 182 


(1) Ko pod uslovima iz čl. 178. st. 1. i 2, 179. stav 1. i 181. st. 1. do 3. ovog zakonika izvrši neku drugu polnu radnju,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ko pod uslovima iz člana 180. stav 1. ovog zakonika izvrši neku drugu polnu radnju,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. 

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda lica prema kojem je delo izvršeno ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep ili naročito ponižavajući način,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina. 

(4) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno,
učinilac će se kazniti zatvorom najmanje pet godina. 

Podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa 

Član 183 

(1) Ko podvede maloletno lice radi vršenja obljube, sa njom izjednačenog čina ili druge polne radnje,
kazniće se zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom. 

(2) Ko omogućava vršenje obljube, sa njom izjednačenog čina ili druge polne radnje sa maloletnim licem,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. 

Posredovanje u vršenju prostitucije 

Član 184 


(1) Ko navodi ili podstiče drugog na prostituciju ili učestvuje u predaji nekog lica drugome radi vršenja prostitucije ili ko putem sredstava javnog informisanja i drugih sličnih sredstava propagira ili reklamira prostituciju,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. 

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno prema maloletnom licu,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina i novčanom kaznom. 

Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju 

Član 185 


(1) Ko maloletniku proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način učini dostupnim tekstove, slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. 

(2) Ko iskoristi maloletnika za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. 

(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana izvršeno prema detetu,
učinilac će se kazniti za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci do tri godine, a za delo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam godina. 

(4) Ko pribavlja za sebe ili drugog, poseduje, prodaje, prikazuje, javno izlaže ili elektronski ili na drugi način čini dostupnim slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine nastale iskorišćavanjem maloletnog lica,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. 

(5) Predmeti iz st. 1. do 4. ovog člana oduzeće se.

Navođenje maloletnog lica na prisustvovanje polnim radnjama

Član 185a 


(1) Ko navede maloletnika da prisustvuje silovanju, obljubi ili sa njom izjednačenim činom ili drugoj polnoj radnji,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. 

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno upotrebom sile ili pretnje, ili prema detetu,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu

Član 185b 


(1) Ko u nameri izvršenja krivičnog dela iz čl. 178. stav 4, 179. stav 3, 180. st. 1. i 2, 181. st. 2. i 3, 182. stav 1, 183. stav 2, 184. stav 3, 185. stav 2. i 185a ovog zakonika, koristeći računarsku mrežu ili komunikaciju drugim tehničkim sredstvima dogovori sa maloletnikom sastanak i pojavi se na dogovorenom mestu radi sastanka,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. 

(2) Ko delo iz stava 1. ovog člana izvrši prema detetu,
kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Gonjenje za krivična dela protiv polne slobode 

Član 186 


Gonjenje za krivična dela iz čl. 178. i 179. ovog zakonika učinjena prema bračnom drugu i za krivično delo iz člana 182. stav 1. preduzima se po predlogu.