Projekat Nasilje u porodici – čija je odgovornost? koncipiran je tako da omogući adekvatnu primenu zakonskih rešenja u oblasti nasilja u porodici kroz koordiniranu akciju svih relevantnih institucija u zajednici, a u cilju ostvarivanja efikasne i sveobuhvatne zaštita od nasilja. Realizovan je u periodu od jula 2005. do aprila 2006. godine u 16 Odeljenja Gradskog centra za socijalni rad. Projekat je podržan od strane Freedom House-a.

U okviru projektnih aktivnosti Odeljenja GCSR organizovala su 165 konferencija slučaja na kojima su učestvovale predstavnice/ci 84 institucije: policije, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, tužilaštva, suda, radnih organizacija i nevladinih organizacija. Predstavnici pomenutih institucija su na konferencijama slučaja zajednički planirali specifične i sveobuhvatne mere za zaustavljanje nasilja i zaštitu žrtava u konkretnim slučajevima nasilja u porodici, a članice Autonomnog ženskog centra su pružale podršku i stručnu konsultaciju. 

Pored konferencija slučaja kao najefektivnijeg načina za planiranje i realizaciju zaštite žrtava nasilja u lokalnoj zajednici, u okviru projekta organizovan je 41 radni sastanak za međusektorsku razmenu iskustava kome su takođe prisustvovali predstavnici 109 institucija. Radne sastanke organizovala su odeljenja GCSR sa predstavnicima policije, škola i predškolskih ustanova, zdravstvenih ustanova, lokalne samouprave i nevladinih organizacija u cilju unapređenja saradnje između ovih institucija i stvaranja modela koordinirane akcije na zaustavljanju nasilja. 

Autonomni ženski centar je tokom realizacije projekta inicirao predloge i organizovao stručne skupove u cilju postizanja uticaja na donosioce odluka na svim nivoima da se primeri dobre prakse uvedu kao standardi postupanja relevantnih institucija u rešavanju konkretnih situacija nasilja u porodici. Rezultati tih nastojanja su različiti – od uspostavljanja mehanizama koordinirane akcije u lokalnoj zajednici (npr. u opštini Lazarevac), do iniciranja pojedinačnih aktivnosti ka uspostavljanju celovitih modela. 87 javnih nastupa realizovanih tokom projketa doprinelo je da problem nasilja u porodici, posebno nasilja prema ženama, bude vidljiviji za javno mnjenje. Uticaj na žrtve nasilja da potraže pomoć i građane da više prijavljuju nasilje ostvaren je i preko informativnih lifleta koji su štampani i distribuirani u odeljenjima Gradskog centra za socijalni rad.