Donator: Kvinna till Kvinna

Vreme trajanja projekta: januar 2017 – decembar 2018.

Cilj projekta: Doprineti uspostavljanju sveobuhvatnih pravnih i policy rešenja za zaštitu žena od nasilja, kao uslov za ostvarivanje demokratije, osnovnih prava i ljudskih prava žena, kroz proces usklađivanja sa vrednostima i EU pravnim tekovinama.

Specifični cilj: Povećanje prioriteta Vlade za ljudska prava žena u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Donator: Kvinna till Kvinna

Vreme trajanja projekta: januar 2017 – decembar 2018.

Cilj projekta: Doprineti uspostavljanju sveobuhvatnih pravnih i policy rešenja za zaštitu žena od nasilja, kao uslov za ostvarivanje demokratije, osnovnih prava i ljudskih prava žena, kroz proces usklađivanja sa vrednostima i EU pravnim tekovinama.

Specifični cilj: Povećanje prioriteta Vlade za ljudska prava žena u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Osnovne informacije o projektu: Aktivnosti uključuju: 1) Praćenje reformi u okviru Poglavlja 23 (osnovna prava: princip nediskriminacije, rodna ravnopravnost, socijalni položaj ranjivih grupa i proceduralne zaštite) od strane AŽC u partnerstvu sa koalicijom prEUgovor. 2) Izradu predloga javnih politika i amandmana zakona koji se zasnivaju na praćenju primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i zaključnih zapažanja UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena na Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije, kroz dijalog sa donosiocima odluka, uz aktivno učešće medija i građana. 3) Jačanje kapaciteta AŽC i ženskih organizacija za veće učešće u zastupanju prava žena u nacionalnoj politici i zakonima, kao i za učešće u procesu pristupanja EU.

Tokom perioda realizacije projekta ostvareni su sledeći rezultati:

Veliki broj zainteresovanih aktera (oko 1993) učestvovao je na najmanje 58 javnih događaja/sastanaka/radnih grupa, tako da su imali priliku da čuju komentare, predloge i inicijative AŽC;

Podneta su 43 predloga politika ili amandmana na zakone, a 48% je delimično ili potpuno usvojeno, što je odličan rezultat, imajući u vidu trenutnu političku situaciju u Srbiji;

Pripremljeni su izveštaji:

  • 4 polugodišnja ALARM izveštaja (sa koalicijom prEUgovor) o napretku Srbije u Poglavljima 23 i 24;
  • Izveštaj u senci „TAMNI OBLACI NAD SRBIJOM“ za Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije CEDAW Komitetu, a ranije i „Kritičke teme u vezi sa pitanjima Republici Srbiji“, za pre-zasedanje CEDAW Komiteta;
  • Izveštaj u senci „UNAPREĐENO ZAKONODAVSTVO – NEUSPEŠNA ZAŠTITA“ na Osnovni izveštaj Republike Stbije GREVIO ekspertskoj grupi;
  • 2 zajednička regionalna izveštaja (o merama zaštite i skloništima za žene) podneta Specijalnoj izveštačici za nasilje prema ženama, njegovim uzrocima i posledicama;
  • Informacija za Treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda dostavljena je Savetu za ljudska prava u UN-u;

Izrađene su policy studije:

  • Ostvareni napredak i nedostaci krivično-pravnog sistema zaštite nakon usklađivanja sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
  • Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti: da li (svaka) izmena zakona vodi poboljšanju stanja?

Organizovan je ekspertski sastanak na kom je 20 pravnih eksperata imalo priliku da uči o standardima Evropskog suda za ljudska prava o silovanju i seksualnom nasilju, kroz odličnu prezentaciju sutkinje Ksenije Turković (podržano od Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu)

Organizovane su obuke za jačanje kapaciteta ženskih organizacija (za 36 učesnica iz 19 organizacija u 2017. i 28 učesnica iz 16 organizacija u 2019);

Predstavnice AŽC aktivno su učestvovale u aktivnostima koje organizovala Kvinna till Kvinna i aktivnostima Evropskog ženskog lobija.