ADC logoTrajanje projekta: 36 meseci

Projekat finansira: Austrian Development Agency

Pratnerske organizacije na ovom projektu su: Albanian Women’s Empowerment Network i Gender Alliance for Development Centre (Albanija), Kosovo Women’s Network (Kosovo), United Women Banja Luka (Bosna i Hercegovina), National Network against Violence against Women (Severna Makedonija), Women’s Rights Centre (Crna Gora).

Osnovni cilj ovog projekta je da doprinese unapeđenju sekundarne legislative/programa i institucionalizaciji kvalitetnih usluga za podršku i integraciju za žene koje su preživele nasilje.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Podržano pravo žene na život bez nasilja i autonomiju.
  2. Upućeni kvalitetni, na dokazima zasnovani, predlozi za unapređenje sekundarne legislative i programa.
  3. Unapređene veštine pružalaca i pružateljki usluga u cilju unapređivanja sigurnosti i bezbednosti žena koje su preživele nasilje.
  4. Ojačana i formalizovana regionalna mreža protiv nasilja nad ženama u skladu sa EU standardima.

Za postizanje ovih ciljeva i rezultata planirane su sledeće osnovne grupe aktivnosti:

  • Pružanje usluga za podršku: psihosocijalnih i pravnih.
  • Podnošenje predloga, za unapređenje sekundarne legislative i programa za podršku ženama koje su preživele nasilje, odgovornim stranama.
  • Obezbeđivanje edukacije za pružoce i pružateljke usluga (u institucijama i nevladinim organizacijama).
  • Ojačavanje regionalne mreže protiv nasilja nad ženama.

Ciljne grupe – žene koje su preživele nasilje i njihova deca, profesionalci i profesionalke u relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama u regionu Zapadnog Balkana.

Aktivnosti i rezultati projekta doprineće punoj implementaciji Istanbulske konvencije (Odeljak 4 – Zaštita i podrška) u svakoj zemlji. Partnerske organizacije će koristiti rezultate prethodnog regionalnog projekta Koordinirana akcija – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja kako bi nastavile da nadgledaju implementaciju Istanbulske konvecije. Ustanovljeni indikatori za praćenje primene odredbi Istanbulske konvecije će biti ažurirani i korišćeni za merenje napretka ka punoj implementaciji konvencije u regionu.