Donator: The Balkan Trust for Democracy

Trajanje projekta: jul 2020 – jul 2021

Cilj projekta: Povećanje bezbednosti žena koje su preživele nasilje kroz osnaživanje i povećanje dostupnosti usluga podrške tokom i nakon pandemije izazvane COVID-om.

Osnovne informacije o projektu i glavne aktivnosti:

Projekat je usmeren na pružanje usluga podrške ženama sa teritorije Kosova i Srbije koje su preživele nasilje, i to usluga besplatne pravne pomoći i podrške, podrške u ostvarivanju socio-ekonomskih prava, grupa samopomoći. Isto tako, usmeren je i na povećanje dostupnosti institucionalne zaštite kroz finansijsku podršku u pokrivanju sudskih i administrativnih taksi, te obezbeđivanja urgentnih potreba žena smeštenih u sigurnim kućama na Kosovu.

Jedna od osnovnih komponenti projekta jeste razvijanje standarda za pružanje usluga podrške u vreme i neposredno nakon pandemije koja je uzrokovala promenu u pružanju usluge sa udaljenosti i putem internet platformi.

Razvijeni protokoli i standardi za pružanje online usluga podrške će se fokuisrati na zaštitu fizičke i digitalne bezbednosti žena sa iskustvom nasilja. Pored toga, razvijeni standardi biće podeljeni sa ženskim nevladinim organizacijama sa teritorije Kosova i Srbije, kao i organizacijama iz regiona koje pružaju direknu podršku ženama koje su preživele nasilje, čime će se unaprediti kapaciteti tih organizacija i kvalitet pružanja usluga podrške putem digitalnih platformi.