Donator: Sigrid Rausing Trust

Trajanje projekta: jun 2021. - maj 2022. godine.

Ključne aktivnosti/rezultati:

1. Žene koje su preživele nasilje osnažene da žive bez nasilja - pružanje psihosocijalne podrške i pravna pomoć ženama koje su preživele nasilje; jačanje znanja, saradnje i blagostanja pružateljki usluga AŽC- a; promovisanje usluga podrške AŽC-a.

2. Izgrađeni kapaciteti ženskog pokreta i podignuta svest medija i mladih o nasilju prema ženama - zagovaranje, projektna partnerstva, program obuke sa ženskim organizacijama civilnog društva na lokalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou; saradnja sa medijima; podizanje svesti kod mladih o različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

3. Institucionalni okvir za zaštitu žena od nasilja poboljšan u skladu sa visokim međunarodnim standardima i obavezama - izvještavanje u vezi sa praćenjem reformi i implementacijom međunarodnih standarda u vezi sa prevencijom, zaštitom i suzbijanjem nasilja prema ženama; podnošenje policy dokumenata i predloga za izmene zakona; razvoj novih programa obuke za profesionalce/profesionalke u institucijama i sprovođenje obuka, sastanaka, konsultacija i podrške za stručnjake/stručnjakinje u institucijama, organizacijama civilnog duštva i student/studentkinje iz relevantnih profesija.

4. Ojačana programska, finansijska i politička autonomija i održivost AŽC-a. - Poboljšanje uslova rada i bezbednosti u kancelarijama AŽC-a; diverzifikacija prikupljanja sredstava.