Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta: Podizanje svesti predstavnika/ca pravosudnih i relevantnih vladinih institucija za razvoj efikasnih strategija i mera prevencije za zaštitu žrtava nasilja u porodici, i razvoj lokalnih mreža za borbu protiv nasilja u porodici.

Projektne aktivnosti su realizovane u Beogradu i Nišu.

Direktni korisnici projekta 2006./2007. godine (ukupno oko 400): a) sudije (50%) i javni tužioci (12.1%), predstavnici/e Ministarstva unutrašnjih poslova (17.5%), predstavnici/e Centara za socijalni rad (18%), i drugih javnih službi (advokati, predstavnici/e lokalnih vlasti i sl.); 322 učesnika/ca javnih događaja, 206 na jednodnevnim seminarima i 64 na sastancima; b) žene žrtve nasilja (22 žene zastupane na sudu i 6 žena čiji su sudski slučajevi monitorisani); c) Indirektni korisnici/e: klijentkinje AŽCa. Polna struktura: 80% žene i 20% muškarci.

Projekat je finansijski podržao Development Cooperation Ireland.

Projektne aktivnosti realizovane tokom 2006. i 2007. godine:

  1. Održana su četiri okrugla stola i medijska prezentacija rezultata istraživanja „Krivično delo nasilje u porodici – Pravna praksa u Republici Srbiji“ (Februar 2006.) i „Krivično delo nasilje u porodici – sudska praksa u beogradu i Nišu“ (oktobar 2007. godine) u Beogradu i Nišu za 322 učesnika/ce iz svih relevantnih institucija.
  2. Održano je 12 jednodnevnih seminara (7 seminara iz krivično-pravne i 5 seminara iz porodično-pravne oblasti) za 206 učesnika/ca.
  3. Organizovano je i održano 5 sastanaka (prva faza) sa predstavnicima relevantnih institucija – 64 učesnika/ca iz tužilaštva, suda, pravnika iz CSR, advokatkinja AŽC – sa namerom ujednačavanja pravne prakse i razmene „dobrih praksi“ aktivnosti i odluka sudija u porodičnim sporovima (maj 2007).
  4. Aktivnosti lobiranja koje su sprovođene radi uvođenja promena u politike i praksu institucija i budućih zakonskih izmena: a. Aktivnosti lobiranja donosilaca odluka (decembar 2006.)- „Vidite li nasilje nad ženama“ (donosioci odluka iz relevantnih ministarstava i 62 učesnika/ca; b. Održano je 6 radnih sastanaka sa predstavnicima/cama različitih institucija: 114 predstavnika/ca sudova, tužilaštava, policije, CSR i zdravstvenih institucija u Beogradu i Nišu); c. Održana je lobistička Konferencija: „Austrijski model intervencije u slučajevima nasilja u porodici“ za 22 predstavnika/ce ključnih državnih institucija; d. Održan je informativni seminar  „Austrijski model intervencije u slučajevima nasilja u porodici“ za 393 predstavnika/ce svih relevantnih institucija; e. Održan je lobistički sastanak sa predsednikom Prekršajnog suda u Beogradu; f. Policy dokumenta sa preporukama za izmene i dopune zakona (9 preporuka za izmene Krivičnog zakona, 12 preporuka za izmene Porodičnog zakona i 12 opštih preporuka za izmene procedura) su podneti Ministarstvu Pravde. Početkom 2008. godine Ministarstvo je distribuiralo preporuke svim sudovima u Srbiji na komentarisanje; svi javni lobistički sastanci su bili adekvatno medijski pokriveni.
  5. Štampani su i distribuirani planirani edukativni, promotivni i materijali za lobiranje.