Donator: L’Oreal Fund for Women

Trajanje projekta: oktobar 2022- oktobar 2023

Ciljevi i aktivnosti projekta:

Kroz redovne AŽC aktivnosti, pružanje bazičnih usluga - psihosocijalne podrške putem SOS telefona i individualnih konsultacija, kao i pravne pomoći u vidu pisanja podnesaka i usmenih pravnih saveta, žene se osnažuju i dobijaju informacije kako da ostvare svoja prava I postignu ekonomsku nezavisnost. Pored redovne podrške, AŽC prioritizuje i razvija usluge ekonomskog osnaživanja kako bi žene stekle ekonsomsku nezavisnost koja je važan faktor za izlazak iz nasilnog odnosa. Usluge ekonomskog osnaživanja podrazumevaju pomoć u informisanju (putem video materijala, direktnih konsultacija sa ženama sa iskustvom nasilja) za ostvarivanje prava na neke od materijalnih pomoći, informisanje o radnim pravima i kako se zaštiti od mobinga, pružanju urgentne novčane pomoći za žene koje su preživele nasilje,  informisanje i usmeravanje na druge pružaoce usluga i organizacija obuka ličnog razvoja.