Opšti cilj: doprinos sprovođenju Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti (2009-2015)

Cilj projekta: Podizanje kapaciteta (sticanje ili dalji razvoj znanja) predstavnika relevantnih državnih institucija, nevladinih organizacija i predstavnika lokalnih samouprava za saradnju i koordiniranu akciju zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Glavne projekte aktivnosti:

  • Dvodnevni seminari 7 gradova/opština u Srbiji: Organizovanje konferencija slučaja za zaštitu od nasilja u porodici i Koordinirana akcija zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja (14 trening dana)
  • Trodnevni seminari u 8 gradova/opština u Srbiji: Nasilje u porodici i institucionalna zaštita i Organizovanje konferencija slučaja za zaštitu od nasilja u porodici (24 trening dana)
  • Follow up aktivnosti: 15 lokalnih sastanaka i pisana i verbalna komunikacija sa učesnicima/cama seminara
  • Javna prezentacija rezlutata (okrugli sto) u Beogradu.

Donator: UNDP, Vlada Kraljevine Norveške