Trajanje projekta: 12 meseci

Projekat finansira: UNICEF

Osnovni cilj projekta je doprinos implementaciji Nacionalne strategije za mlade (strateški cilj – razvijati građansko društvo pružanjem podrške volonterizmu i aktivizmu mladih) i Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima (strateški cilj prevencija - uspostavljanje sistema primarne, sekundarne i tercijarne prevencije).

Posebni ciljevi projekta:
  1. Razvijanje kapaciteta i motivisanje mladih ljudi u 10 opština u Srbiji da budu nosioci pozitivnih promena u oblasti rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije u njihovim lokalnim zajednicama. 
  2. Razvijanje kapaciteta i motivisanje relevantnih institucija u 5 (10) gradova za prepoznavanje posledica nasilja prema ženama na decu i efikasniju zaštitu žena i dece žrtava nasilja.
Očekivani rezultati projekta:
  1. Ojačani kapaciteti mladih ljudi da razumeju i suprotstavljaju se rodno zasnovanom nasilju i rodnim stereotipima, razvijaju toleranciju i jednakost i kreiraju sigurno okruženje za sebe I svoje vršnjake kroz akciju.
  2. Razvijeni kapaciteti profesionalaca za unapređenje prakse i efikasniju zaštitu žena i dece žrtava nasilja.
  3. Podignut nivo javne svesti o nasilju nad ženama i decom u lokalnim zajednicama.
Osnovne grupe aktivnosti:
  1. Trening za vršnjačke trenerice
  2.  Vršnjačke radionice za mlade u 10 gradova na lokalnom nivou  
  3. Realizacija akcionih planova učesnika vršnjačkih radionica u lokalnim zajednicama
  4. Monitoring realizacije akcionih planova u lokalnim sredinama
  5. Edukacija profesionalaca u 5 (10) gradova.