četvrtak, maj 23, 2019

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

peticijaIncest Trauma Centar – Beograd, Autonomni ženski centar, Labris, Centar za ženske studije i Rekonstrukcija Ženski fond zahtevaju od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije doslednu primenu originalnog sadržaja Obrazovnih paketa za učenje o temi seksualnog nasilja objavljenog od strane Incest Trauma Centra – Beograd u novembru 2016. god, a izrađenog tokom 2016. god. u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i zajednički promovisanog u javnosti.

Peticiju za primenu Obrazovnih paketa mogu podržati svi građani i građanke, kao i organizacije i ustanove, na ovom linku.