mup amblemMinistarstvo unutrašnjih poslova (MUP) pozitivno je odgovorilo na apel Autonomnog ženskog centra (AŽC). U dopisu je navedeno da će u cilju adekvatnog rešavanja problema nasilja u porodici MUP:

  • povećati broj angažovanih policijskih službenika izradom novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u (proporcionalna sistematizacija radnih mesta i jačanje kapacitete linije rada za suzbijanje nasilja u porodici);
  • standardizovana je prateća dokumentacija (izveštaj o događaju, procena rizika, naređenje za izdavanje hitnih mera, zaposnik o izjašnjenju, obaveštenje o izricanju hitnih mera).    

Autonomni ženski centar se u aprilu obratio Ministartvu unutrašnjih poslova predlozima u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Naime, u procesu pilotiranja primene Zakona, kao i tokom većeg broja edukacija koje je AŽC izvodio, ustanovljeno je da:

  • je MUP odredio mali broj policijskih službenika koji će postupati u skaldu sa čl. 8 Zakona;
  • nema linije rada za krivično delo nasilje u porodici i povezana krivična dela predviđena čl. 4 Zakona;
  • je neodgovarajuć sadržaj trodnevne specijalističke obuke koju prolaze policijski službenici, jer je nedovoljno fokusirana na Zakon i ne nudi rešenja za nedoumice u njegovoj primeni;
  • nedostatak podzakonskih akata za primenu Zakona propisanih od strane MUP-a (naredba o izdavanju hitnih mera – čl. 17; lista za procenu rizika – čl. 16; izjava mogućeg učinioca – čl. 14).  

MUP je naglasio da je obuka policijskih službenika u isključivoj nadležnosti Kriminalističko-policijske akademije (u skladu sa Zakonom), koja je vršila izbor tema, sadržaja i načina obuke.

AŽC pozdravlja ovaj napor MUP, koji će svakako doprineti efikasnijoj i ujednačenoj primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na teritoriji cele države, uz manje stresa za policijske službenike koji su na „prvoj liniji“ i nadređene policijske službenike.

 Dopis AŽC-a
 Odgovor MUP-a