četvrtak, avgust 06, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

pravdaNakon prva tri nezavisna izveštaja koja su rađena na mesečnom nivou, četvrti nezavisni izveštaj Autonomnog ženskog centra o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici odnosi se na tromesečni period, od septembra do novembra 2017. godine.

Preduslovi u ovom periodu pokazuju sledeće:

 1. U posmatranom periodu podaci iz različitih izvora i dalje ostaju neuporedivi, uz potpuni izostanak podataka iz centara za socijalni rad (zaduženih za evidentiranje
  individualnih planova zaštite i podrške žrtvi). Ni šest meseci od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nisu uspostavljenje jedinstvene i
  centralna elektronska evidencija o nasilju u porodici.
 2. Zbog nepreciznog načina prikazivanja brojeva, Ministarstvo unutrašnjih poslova dosledno pogrešno izveštava javnost o promeni Zakona, navodeći broj hitnih mera,
  umesto broja lica koja su ih dobila, i sabiranjem obe izrečene mere, što uvećava razliku u odnosu na broj predloga i produženih hitnih mera, neopravdano
  prikazujući rad policije kao efektivniji.
 3. Nema javno dostupnih informacija o aktivnostima Saveta za suzbijanje nasilja u porodici, čija je uloga da prati primenu zakonskih odredbi, te da poboljša
  koordinaciju i delotvornost sprečavanja nasilja u porodici.

I ovaj izveštaj je upućen Savetu za suzbijanje nasilja u porodici, a celokupan tekst možete pogledati ovde.