ostvareni napredak i nedostaciStudija usaglašenosti Krivičnog zakonika Republike Srbije sa obavezujućim standardima Konvencije vodi se značajem postojanja adekvatnog pravnog okvira u oblasti krivičnog materijalnog prava, posebno nakon izmena i dopuna Krivičnog zakonika, koje su usvojene u novembru 2016. godine. Cilj Studije je da ukaže na najvažnije promene nastale usvajanjem ovih izmena Krivičnog zakonika, na stepen usaglašenosti sa postojećim obavezama preuzetim ratifikacijom Konvencije, a posebno na ključne segmente krivično-pravne zaštite, koji i dalje odstupaju od standarda Konvencije ili zbog neadekvatnih izmena ili zbog izostanka bilo kakvih izmena u zakonu.

“Stoga je zaključak Studije da su izmene i dopune Krivičnog zakonika iz 2016. godine donele samo delimičan napredak, da se usaglašavanje sa odredbama Konvencije ne može smatrati okončanim, ta da se ispunjenju ovih obaveza mora pristupiti sistematično i celovito”.

“Iz navedenih razloga ne može se prihvatiti zaključak Saveta za sprovođenje akcionog plana za Poglavlje 23 (Izveštaj 4/2016) da je aktivnost usklađivanja Krivičnog zakonika sa odredbama Konvencije u potpunosti realizovana”.

Tekst studije možete preuzeti ovde.