min omladine i sportaPredstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su 26.12. na konsultativnom sastanku Ministarstva omladine i sporta povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2018-2020, za oblasti zdravlje i blagostanje, i bezbednost mladih. Sastanku su prisustvovale nevladine organizacije koje zastupaju interese, okupljaju, odnosno sprovode aktivnosti za mlade.

Diskutovano je o evaluaciji sprovođenja Akcionog plana Nacionalne strategije u periodu 2015-2017 u datim oblastima i date su preporuke u vezi sa aktivnostima, merama i indikatorima za akcioni plan za period od 2018. do 2020. godine.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra predstavile su iskustva u okviru projekta “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje” koji je usmeren ka prevenciji rodno zasnovanog nasilja u partnerskim vezama mladih, što je problem koji je prepoznat i u navedenoj strategiji. Istakle su da je za delotvorno merenje efekata realizovanih aktivnosti i mera Akcionog plana potrebno definisati rodno osetljive indikatore koji bi omogućili prepoznavanje i praćenje specifičnih izazova i potreba za mlade žene i muškarce. Na osnovu dosadašnjeg rada sa mladima, iskustava sa terena i podataka o rodno zasnovanom nasilju u školama u Srbiji, predstavnice AŽC-a istakle su potrebu da aktivnosti informisanja i podizanja svesti mladih treba da budu usmereni ka promeni vrednosnih stavova i razvijanja kritičkog stava prema nasilju, a posebno ka osnaživanju mladih žena. Kroz akcioni plan dalje je potrebno u većoj meri podržati povezivanje obrazovno-vaspitnih institucija, institucija nadležnih za rešavanje slučajeva nasilja i specijalizovanih ženskih nevladinih organizacija, kako bi se doprinelo jačanju koordiniranog odgovora zajednice na nasilje. Akcionim planom takođe bi bilo važno podržati kontinuirano prikupljanje podataka i istraživanje rodno zasnovanog nasilja među mladima, uključujući i digitalno rodno zasnovano nasilje, percepcije bezbednosti mladih žena i muškaraca i specifičnih bezbednosnim rizicima kojima su izloženi.