četvrtak, septembar 24, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Autonomni ženski centar uputio je pismo Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u kome konstatuje da je novim Programom nastave i učenja za prvi razred gimnazije propuštena prilika da se uključe rodne teme i rodna perspektiva u teme i sadržaje obaveznih i izbornih predmeta, ali i u opšta uputstva za ostvarivanje Programa.

AŽC podseća da je obrazovanje i vaspitanje o ravnopravnosti polova u okviru nastavnih planova i programa na svim nivoima obrazovanja obaveza predviđena Zakonom o ravnopravnosti polova (čl. 31, Službeni glasnik RS, br.104/2009) i da na tu obavezu upućuju i druga relevantna domaća i međunarodna dokumenta. Tekst pisma možete pogledati ovde.

U odgovoru na naše obraćanje,  Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja konstatovao je da je u zajedničkom interesu da se teme i sadržaji koji uključuju rodnu perspektivu, dosledno obrađuju rodnu ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje integrišu u obrazovni sistem. U obaveštenju je takođe izražena spremnost da se razmotre predlozi i preporuke Autonomnog ženskog centra i razmene iskustva radi poboljšanja rodne senzibilnosti. Tekst obaveštenja možete pročitati ovde.