U okviru javne rasprave u vezi sa Nacrtom zakona o rodnoj ravnopravnosti, Autonomni ženski centar je pripremio komentare na novi tekst Nacrta. Opšti komentari odnose se pre svega na nužnost usaglašavanje zakonskih odredbi sa međunarodnim ugovorima koje je Srbija ratifikovala, zatim na izbacivanje koncepta višestruke diskriminacije u novom tekstu Nacrta, definisanje pojmova, kao i uspostavljanje neuporedivo nižih standarda u odnosu na one postavljene u prethodnom Nacrtu.

Celokupne komentare moguće je pogledati na linku:

Komentari na nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti sa izmenama i dopunama - AŽC, 4.7.2018.