četvrtak, oktobar 17, 2019

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

infografik 1 thMalobrojni podaci o iskustvu mladih u vezi sa seksualnim uznemiravanjem na fakultetima, kao i zabrinjavajući medijski izveštaji o ovim slučajevima, ukazuju na nužnu potrebu da ustanove visokog obrazovanja obezbede sistematsko informisanje zaposlenih, kao i studentkinja i studenata o zabrani i sankcionisanju takvog ponašanja, podršku onima koji su izloženi uznemiravanju, kao i blagovremenu institucionalnu reakciju. Da zaštita od seksualnog uznemiravanja treba da bude adekvatnija potvrđuje i preko 650 zahteva koje su studentkinje i studenti uputili univerzitetima u Srbiji putem internet platforme Autonomnog ženskog centra zahtevajući pravo na obrazovanje bez uznemiravanja.

Kao vid podrške ovom zahtevu studentkinja i studenata, a imajući u vidu obavezu ustanova visokog obrazovanja da zaštite studentkinje i studente od svih oblika diskriminacije i nasilja, Autonomni ženski centar uputio je predlog svim državnim i privatnim univerzitetima na teritoriji Republike Srbije da daju doprinos sprečavanju i zaustavljanju diskriminacije i uznemiravanja. Univerzitetima je predloženo da u okviru svojih akata unaprede zaštitu studentkinja i studenata, odnosno da fakultetima u okviru univerziteta predlože usvajanje, odnosno dopunu ili izmenu internih akata kojima se obezbeđuje delotvorna zaštita i sprečavanje seksualnog uznemiravanja.

Univerzitetima je upućen i model pravilnika u vezi sa prevencijom i zaštitom od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja studentkinja i studenata, koji je razvijen u prethodnom periodu.

Predlog upućen univerzitetima možete pogledati ovde, a model pravilnika ovde.