četvrtak, jun 04, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Autonomni ženski centar je dobio poziv Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja da se uključi u javnu raspravu o izmeni sadržaja izbornog predmeta Građansko vaspitanje za III i IV razred i VII i VIII razred osnovne škole, kao i za II, III i IV razred gimnazije. Izmene će se sukcesivno uvoditi u naredne dve godine, do 2020. Pažnja AŽC biće usmerena pre svega na rodne aspekte, uključujući rodno zasnovano nasilje, ali i na osetljivost sadržaja na poziciju drugih marginalizovanih društvenih grupa.

Prvi komentari (u izrazito kratkom roku) dostavljeni su za sadržaj Građanskog vaspitanja za III i VII razred osnovne škole.