pravdaKljučne preporuke nakon praćenja primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici za period januar-mart 2018. godine koje sprovodi Autonomni ženski centar odnose se na nužnost obezbeđivanja uslova za učešće žrtava nasilja na sastancima grupa za koordinaciju i saradnju, zatim obezbeđivanja ne samo dovoljnog broja nadležnih policijskih službenika, već i organizacionih rešanja kojima se oni oslobađaju drugih poslova, kao i uputstava i stručne podrške primeni Zakona zasnovane na dubinskoj analizi podataka.

Izdvajamo i neke od najvažnijih brojki:

U posmatranom periodu, podaci potvrđuju da se stabilizovao ukupni broj razmatranih slučajeva nasilja u porodici, odnosno da se on kreće oko 4000 slučajeva mesečno.

Broj izrečenih hitnih mera zabrane kontaktiranja i prilaska u nadležnosti policijskih službenika bio je između 1350 i 1500, sa izuzetkom januara, kada je bilo izrečeno preko 1700 mera (osilacija u broju hitnih mera je dva puta veća od one u broju novoprijavljenih slučajeva nasilja u porodici). Broj hitnih mera udaljenja učinioca nasilja iz stana/kuće bio je između 600 i 700, slično prethodnim mesecima, sa izuzetkom januara, kada je po prvi put prešao 800, ali ipak sa manjim oscilacijama u odnosu na mere zabrane kontakta.

Stabilizovao se mesečni broj izrađenih individualnih planova zaštite i podrške žrtvi, svakoga meseca oko 850 planova, sa izuzetkom marta, u kojem je izrađeno za 240 planova više. To još uvek ne odgovara očekivanom broju planova, koje bi trebalo izraditi za sve nove slučajeve nasilja, bez obzira na to da li su predložene i izrečene hitne mere zaštite, kao i za određeni broj tekućih slučajeva, u kojima se radi dopuna, odnosno revizija plana.

Iako je u januaru registrovan blagi porast broja žrtava koje su uključene u izradu svog individualnog plana zaštite i podrške, on je znatno manji u februaru, a naročito u martu, kada je samo pet žrtava nasilja u celoj Srbiji učestvovalo u tom procesu.

Kada je reč o broju održanih redovnih sastanaka grupe za koordinaciju i saradnju, on je u dva meseca bio standardan – 238 sastanaka mesečno, sa izuzetkom januara, kada je održano čak 22 sastanka manje.

Ceo izveštaj je dostupan na ovom linku.