četvrtak, septembar 24, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Autonomni ženski centar, u skladu sa svojim zalaganjima na uspostavljanju što adekvatnijeg institucionalnog sistema zaštite žena i dece žrtava nasilja u porodici, partnerskog i seksualnog nasilja, dostavio je komentare i predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći objavljenog jula 2018. godine.

Opšti komentari i sugestije u odnosu na Nacrt zakona kao celinu odnose se na a) diskriminaciju pružalaca (čl. 9 i 58), (b) održivost pružanja besplatne pravne pomoći (čl. 1 i 9), (c) odobravanje i finansiranje besplatne pravne pomoći (čl. 4, 7 i 39) i (d) preuzete međunarodne obaveze (čl. 4 i 9).

Celokupne komentare i predloge za izmene i dopune Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći pogledajte ovde.


Usluge besplatne pravne pomoći AŽC-a u periodu od avgusta do decembra 2017. godine:
besplatna pravna pomoc azc 2017