zakon o aziluZakonom o azilu i privremenoj zaštiti, koji je Narodna skupština usvojila  na sednici 22. marta 2018. godine, usvojeni su neki od amandmana koje je Autonomni ženski centar dao na nacrt ovog zakona, od kojih je najvažniji onaj koji se odnosi na prepoznavanje rodno zasnovanog nasilja kao dela progona. Većina amandmana se odnosi na usklađivanje sa odredbama Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama u pogledu prepoznavanja rodno zasnovanog nasilja kao osnova dodele izbegličke zaštite i uvođenja rodno osetljivih procedura odlučivanja o zahtevu za azil.

Smatramo da se na ovaj način uspostavlja zakonski osnov da žene koje su bile izložene  rodno zasnovanom nasilju u zemlji porekla ostvare pravo na azil u Srbiji, iako nisu usvojeni naši amandmani da se osnov „roda“ eksplicitno prepozna u definisanju pojma izbeglice i prava na utočište.

Pored navedenog, u skladu sa amandmanima koje smo uložile, načelom zabrane proterivanja i vraćanja je obuhvaćen je  osnov „pola“, u načelo nediskriminacije uneti su osnov „roda i rodnog identiteta“, predviđeno je da se žene u postupku azila saslušavaju odvojeno od  muškaraca, vanbračni partneri su prepoznati kao članovi porodice, a prilikom zaštite najboljeg interesa maloletnog deteta uzima se obzir da li je dete žrtva rodno zasnovanog nasilja, te usvojen je amnadman o odloženoj primeni zakona za 60 dana, za koji se nadamo da će omogućiti bolju pripremu za implementaciju zakona.

Autonomni ženski centar očekuje da će usvajanje navedenih odredbi poboljšati postupanje prema ženama izbeglicama u Srbiji i omogućiti im efikasniju zaštitu, što ćemo nastaviti da pratimo kroz svoje aktivnosti.