četvrtak, septembar 24, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

U ime muskog naroda koricaOsobe koje se odaju prostituciji u proseku se kažnjavaju više od 5 puta više u odnosu na korisnike usluga prostitucije, pokazuje analiza osuđujućih sudskih presuda tokom prve godine primene novog Zakona o javnom redu i miru koji se odnosi na prostituciju. Podsećamo, novi Zakon o javnom redu i miru u članu 16. od početka 2016. godine, pored osoba koje se odaju prostituciji, po prvi put inkriminiše i one koji koriste usluge prostitucije.

Analizu osuđujućih sudskih presuda na teritoriji svih prekršajnih sudova u Srbiji donetih tokom 2016. godine, U ime (muškog) naroda: analiza osuđujućih sudskih presuda za prekršajno delo prostitucija, izradio je Autonomni ženski centar.

Pored analize koja obuhvata sve podatke dobijene iz sudskih presuda, uključujući i podatke o rodnoj dimenziji prostitucije, kako kroz podatke o osobama kažnjenim za ovo delo, tako i razliku u kažnjavanju, publikacija pred vama obuhvata i teorijska razmatranja fenomena prostitucije, uporedni prikaz različitih načina pravne regulacije prostitucije, kao i preporuke nadležnim institucijama u Srbiji izrađene na osnovu analize.

Vizuelni prikaz podataka dostupan je u formi fact sheet-a na ovom linku, a celokupnu publikaciju možete pročitati u PDF formatu ovde.