petak, jul 03, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti

Iako su izveštaji Evropske komisije o napretku Srbije u oblasti rodne ravnopravnosti skromnog obima i sadržaja, sa relativno umerenim konstatacijama, ipak ukazuju na nedovoljnu aktivnost i posvećenost države, o čemu svedoče nerealizovanje ili (ozbiljno) kašnjenje realizovanja planiranih aktivnosti. Međutim, u izveštaju se ne komentarišu kvalitet promena koje nastaju izmenama i dopunama zakona radi njihovog usaglašavanja sa aquies, niti efekti koje će sprovedene mere i aktivnosti imati na stvarno stanje poštovanja ljudskih prava, uključujući u to i prava žena, te na postizanje jednakosti žena i muškaraca u svim sferama javnog i privatnog života.

Iz navedenih razloga Evropska komisija bi, uzimajući u obzir politiku EU u oblasti rodne ravnopravnosti, trebalo da obrati mnogo veću pažnju na sadržaj planiranih reformskih aktivnosti u vezi sa nediskriminacijom i položajem ranjivih grupa, te da u izveštajima o napretku Srbije jasno konstatuje da postoji sadržinsko nazadovanje, a ne samo da se kasni  sa realizovanjem aktivnosti. Bez toga, navođenje da jednakost žena i muškaraca predstavlja temeljnu vrednost EU i isticanje posvećenosti ciljevima rodne ravnopravnosti imaju samo deklarativnu prirodu.

Ceo tekst analize koju je sačinila Tanja Ignjatović pročitajte ovde.