sreda, septembar 23, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

koalicija logoKao što je u više navrata navođeno (tokom praćenja primene aktivnosti iz AP za Poglavlje 23), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja realizovalo je izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije bez javne rasprave, a nacrt zakona nije bio dostupan ni na sajtu tog ministarstva.

Prethodno je AŽC zatražio informaciju o rezultatima analize primene postojećeg Zakona i predloga za njegove izmene i dopune, koje je sačinila Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, a koje takođe nisu bile javno dostupne. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je izvestila AŽC da je priprema nacrta u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i na taj način izbegla odgovor o javnosti dokumenata koje je sačinila njena kancelarija (u skladu sa aktivnostima iz AP za Poglavlje 23).

Istovremeno, AŽC je ukazivao na to da nije moguće izraditi nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti bez usklađivanja sa izmenama normi u zakonu opšteg karaktera, kakav je Zakon o zabrani diskriminacije.

Sadržaj predloga Zakona o zabrani diskriminacije potvrđuje zašto je nadležno ministarstvo držalo u tajnosti izmene i dopune ovog zakona. Iz svih navedenih radzloga, AŽC podržava Koaliciju protiv diskriminacije, koja je predložila povlačenje iz skupštinske procedure predloga ovog Zakona.

Saopštenje Koalicije protiv diskriminacije dostupno je na ovom linku.