medijska strategija

Autonomni ženski centar je u okviru javne rasprave podneo komentare i dopune na nacrt Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji. Ključni komentar odnosi se na činjenicu da Strategija mora da bude rodno osetljiva i rodno specifična, zato što žene čine 51% društva i zato što bi javno infortmisanje trebalo da omogući dostizanje rodne ravnopravnosti u svim sferama javnog i privatnog života (u skladu sa međunarodnim standardima, domaćim zakonima i strateškim dokumentima u toj oblasti).

Naglašeno je da žene u celini nisu „osetljiva“ društvena grupa, već većinska diskriminisana i isključivana grupa, te vidljivost žena i nediskriminatorno medijsko izveštavanje o ženama treba da bude posebna mera, a ne aktivnost u okviru mere koja se odnosi na „osetljive“ društvene grupe. Istovremeno, sve ostale mere i aktivnosti, kao i pokazatelji, treba da su rodno osetljivi i rodno specifični.

Zbog toga što javno informisanje i medijski sektor imaju značajnu ulogu u borni protiv diskriminacije, patrijarhalnih, stereotipnih stavova i uverenja, i u uspostvljanju rodne ravnopravnosti, odgovarajuće mere i aktivnosti bi trebalo da se odnose na

  1. pitanja zastupljenosti i položaja žena u medijima,
  2. medijski sadržaj i reprezentaciju žena.

Prethodno, AŽC je uputio predloge na pet novinarskih i medijskih udruženja (NUNS, NDNV, AOM, ANEM i LP), koji su zajednički radili na dokumentu Prilozi za Strategiju razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2023, takođe navodeći nužnost rodno osetljivih i rodno specifičnih mera.

Komentari i predlozi dopuna AŽC dostupni su ovde.

Predlozi radnoj grupi novinarskih i medijskih udruženja dostupni su ovde.