subota, septembar 26, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

infografik 1 thProšle nedelje stupio je na snagu Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Ovo je drugi fakultet u Srbiji (pored FPN-a UBG-a) koji posebnim aktom nastoji da unapredi zaštitu zaposlenih lica i studentkinja/studenata od seksualnog uznemiravanja. Ovim dokumentom definišu se pojmovi seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja, zabrana takvog ponašanja, mere sprečavanja i postupci zaštite lice od seksualnog uznemiravanja, sa ciljem izgradnje i očuvanja akademskih sloboda, jednakih mogućnosti, poštovanja integriteta i ljudskog dostojanstva svih učesnika u procesu visokog obrazovanja. 

U prethodnom periodu Autonomni ženski centar uložio je veliki napor u zagovaranje za usvajanje internih akata na fakultetima kojima bi se doprinelo boljoj zaštiti od seksualnog uznemiravanja, kroz podršku u formulisanju pravilnika i kroz aktivnosti sa ciljem povećanja svesti o potrebi da se na fakultetima unapredi sprečavanje i zaštita od seksualnog uznemiravanja, ucenjivanja i seksističke diskriminacije.

Kao odgovor na iskustva mladih u vezi sa seksualnim uznemiravanjem (Percepcija i iskustvo mladih u vezi sa seksualnim uznemiravanjem), AŽC je u prethodnom periodu održao više radionica za studentkinje na temu rodno zasnovanog nasilja, uznemiravanja, solidarnosti i suprotstavljanja diskriminaciji. Pored toga, realizovana je kampanja Zaštićena u okviru koje je poseban fokus bio na zahtevu da se obezbedi obrazovanje bez seksualnog uznemiravanja.

Pravilnik Pravnog fakulteta Univerziteta Union možete pogledati na sledećem link-u.