nedelja, avgust 09, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

zakon o socijalnim kartamaAutonomni ženski centar je komentarisao Nacrt zakona o socijalnim kartama. Iako bi sistemsko rešavanje problema pribavljanja dokumentacije za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite trebalo da olakša poziciju korisnika, mišljenja smo da predlagač nije ponudio odgovarajuća rešenja za niz pitanja na koje se Nacrt zakona odnosi.

AŽC je ukazao da se ne vidi jasna svrha i razlozi za određene odredbe, da su ponuđena rešenja preterano široka, čak otvorena (što daje mogućnost proširenja značenja), a istovremeno se radi o ličnim i naročito osetljivim podacima građanki i građana, te postoji ozbiljna zabrinutost u vezi sa mogućnošću zloupotrebe različitih podataka.

Komentare na Nacrt zakona o socijalnim kartama možete pogledati OVDE.