utorak, septembar 29, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

nova strategija prevencije i zastite od diskriminacije

Na poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je započelo proces pripreme Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period 2020-2025. godine, Autonomni ženski centar je poslao svoje predloge.

AŽC je predložio da se za opis stanja, ciljeve politika, mere i područja delovanja u novom strateškom dokumentu uzmu Zaključna zapažanja Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena koje je Republika Srbija primila u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem o primeni UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (8. marta 2019. godine). Takođe, AŽC je priložio i Izveštaj iz senke podnet UN Komitetu „Tamni oblaci nad Srbijom“, za pripremu ocene stanja u oblastima za koju organizacija ima ekspertizu i koje prati.

Predlog AŽC možete videti ovde.