sosAutonomni ženski centar je ukazao na činjenicu da pozivateljke “nacionalnog SOS telefona” sa analognih centrala ili sa mobilnih telefona kada je uključena opcija “skriveni broj” dobijaju automatsko obaveštenje: “Ovaj servis je besplatan, molimo sačekajte, prvi slobodni savetnik će vam se javiti”, ali da se operaterka ne javlja, koliko god dugo da se čeka i u koje god vreme se pozove jedna od tri linije. Nakon toga što Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine nije izmenio automatsku poruku, podneta je pritužba Poverenici za zaštitu ravnopravnosti (27.12.2019.) zbog diskriminacije korisnica, odnosno neopravdanog pravljenja razlike u pružanju usluge.

Naime, Poverenica je zatražila od AŽC da u roku od 15 dana dostavi dopunu pritužbe, u kojoj će biti precizno navedeno na osnovu kog ličnog svojstva je eventualno izvršen akt diskriminacije, kao i da se dostave dokazi o postojanju uzročno-posledične veze između navedenog ličnog svojstva i postupanja Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine.

U dodatnom obrazloženju koje je AŽC dostavio (5.2.2020.) priloženi su dokazi. AŽC se pozvao i na GREVIO Izveštaj o (bazičnom) postupku procene stanja o zakonodavnim i drugim merama o sprovođenju odredbi Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici od strane Republike Srbije (22.1.2020.), na paragrafe 132, 133 i 136.

Poverenica je dopisom (21.2.2020.) obavestila AŽC “da u konkretnom slučaju nema povrede u smislu Zakona o zabrani diskriminacije – osnov diskriminacije, odnosno nema neopravdanog pravljenja razlike ili nejednakog postupanja, koje se zasniva na nekom ličnom svojstvu”. AŽC je obavešten da Poverenica ne može dalje postupati po pritužbi, “[M]eđutim, imajući u vidu značaj pružanja usluge” .... “Poverenik [će se] po ovom pitanju obratiti Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine, a po dobijanju odgovora i razmotriti mogućnost preduzimanja drugih mera iz svoje nadležnosti (na primer, upućivanja preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti”.

Ostaje nejasno – ako nije učinjena diskriminacija, zašto bi Poverenica upućivala preporuku za ostvarivanje ravnopravnosti?

Dodatno obrazloženje AŽC o diskriminaciji korisnica možete pogledati ovde.
Odgovor Poverenice za zaštitu ravnopravnosti pogledajte ovde.

GREVIO Izveštaj o (bazičnom) postupku procene stanja u Republici Srbiji pogledajte ovde.