1Potreba za unapređenjem odredaba Krivičnog zakonika uočena je, ne samo od strane organizacija civilnog društva, već i Vlade Republike Srbije. Idući u susret ovim promenama, koje se očekuju do kraja 2022. godine, tri članice koalicije prEUgovor, Autonomni ženski centar, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima i Transparentnost Srbija, pripremile su predloge izmena i dopuna – svaka iz svoje oblasti rada (krivična dela protiv polne slobode, krivična dela protiv čovečnosti i krivična dela sa elementom korupcije).

Potvrđivanjem Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Republika Srbija je preuzela obavezu da preduzme sve zakonodavne i druge mere kako bi se nasilje nad ženama procesuiralo i sankcionisalo na efikasan i delotvoran način. Usaglašavanje

normativnog okvira u oblasti krivičnog materijalnog prava je jedna od ključnih obaveza, imajući u vidu značaj krivično pravne zaštite, odnosno adekvatnu inkriminaciju svih oblika nasilja prema ženama koje Konvencija definiše, kao i propisivanje adekvatnih sankcija i mera.

Imajući u vidu značaj napretka Republike Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), odnosno napredak u poštovanju osnovnih ljudskih prava i sloboda, potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se postigla maksimalna ujednačenost sa preuzetim obavezama iz Konvencije u ovoj oblasti. U izveštaju Evropske komisije za Srbiju iz 2021. godine se, pored ostalog, naglašava da definicija krivičnog dela silovanje još uvek nije izmenjena u Krivičnom zakoniku u cilju usaglašavanja sa Konvencijom.

Krivični zakonik Republike Srbije (KZ), izmenjen je Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika3 u novembru 2016. godine, čime je krivično pravni okvir delimično usaglašen sa odredbama Konvencije. Pored ovih značajnih promena, izmene Krivičnog zakonika nisu obuhvatile izmenu određenih krivičnih dela iz grupe dela protiv polne slobode, što dovodi do dalje neusaglašenosti KZ sa standardima Konvencije u pogledu definicije krivičnog dela silovanje i dela obljube.

Uvažavajući navedene standarde koje postavlja Konvencija, kao i uporedno-pravna rešenja, te predloge iznete od strane stručne javnosti i specijalizovanih udruženja, predložene su brojne izmene i dopune Krivičnog zakonika u grupi krivičnih dela protiv polne slobode. Pored predloga koji bi trebalo da reše značajna pitanja na koja je prethodno ukazano, izneti su i drugi predlozi za izmene koji streme usaglašavanju svih krivičnih dela iz ove grupe sa postavljenim međunarodnim standardima, kao i postizanju koherentnog sistema u ovoj grupi krivičinih dela.

Autonomni ženski centar je pored izmena i dopuna KZ unavedenoj glavi predložio i dodavanje novog člana – Zaloupotrebe snimaka polne sadržine, čl. 145a, u Glavi 14. Krivična dela protiv slobode i prava čoveka i građanina.

Predloge koalicije prEUgovor za izmene i dopune Krivićnog zakonika možete videti OVDE.