Beograd, 20. decembar 2022.satanak poverenica 20 12 22Na predlog Poverenice za zaštitu ravnopravnosti održan je sastanak sa predstavnicama i saradnicama Autonomnog ženskog centra na kojem je razgovarano o predstojećim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u vezi sa njegovim usaglašavanjem sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Na sastanku je dogovorena buduća redovna razmena informacija sa obe strane o predlozima za izmene i dopune zakona koji su od interesa za prava žena i pitanja rodne ravnopravnosti.

Poverenica Brankica Janković i pomoćnica poverenica Mirjana Kecman su predstavile inicijative za izmene Krivičnog zakonika, kao i dve inicijative upućene Ministarstvu pravde koje su se odnosile na izmene Zakona o izvršenju krivičnih sankcija (da se propiše obaveza nadležnih organa da po službenoj dužnosti informišu žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici o otpuštanju osuđenog iz zatvora), kao i inicijativu usmerenu ka boljoj koordinaciji i radu nadležnih državnih organa u cilju sprečavanja nasilja u porodici.

Predstavnice AŽC, advokatice Tanja Drobnjak i Vanja Macanović, kao i Tanja Ignjatović su kratko predstavile amandmane na Krivični zakonik u vezi sa krivičnim delima silovanje i seksualno nasilje iz Glave 18, kao i predlog novog krivičnog dela Zloupotreba snimka polne sadržine 145a, iznele predlog za definisanje zaštitnog nadzora za teška krivična dela, kao i nameru da se uporede sadržaji dela koja se odnose na cyber nasilja u nacrtu EU Direktive o nasilju protiv žena i u Preporuci br. 1 GREVIO ekspertske grupe sa rešenjima koja sadrži Krivični zakonik.

Diskutovano je i o drugim slabostima primene zakona i proisa koji se odnose na sprečavanje nasilja prema ženama, o čemu će u narednom periodu između kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i AŽC biti više razmene informacija, kako bi se postigla usaglašavanja i sinhronizacija delovanja. 

Predlog amandmana AŽC možete videti OVDE.