azc Beograd, 27. decembar 2022. Komentari i predlozi Autonomnog ženskog centra dati su prvenstveno sa aspekta prevencije i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, u cilju uspostavljanja što efikasnijeg sistema zaštite i adekvatne reakcije svih nadležnih institucija relevantnih za ovu oblast.

Zloupotreba vatrenog oružja je nesporno povezana sa vršenjem rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, bez obzira na sam oblik nasilja, a posedovanje vatrenog oružja prepoznato je kao značajan faktor rizika. U cilju preventivnog delovanja na suzbijanju rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici izvršenog uz upotrebu vatrenog oružja, neophodno je da se pravni okvir u oblasti posedovanja vatrenog oružja stalno unapređuje.

Povezanost rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad ženama i zloupotrebe oružja prepoznata je u brojnim međunarodnim i domaćim dokumentima i zakonima, a AŽC se pozvao na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici,  izveštaj Ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) o zakonodavnim i drugim merama Republike Srbije, Opštu preporuku br. 30 Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena o ženama u prevenciji sukoba, konfliktnim situacijama i post-konfliktnim situacijama, zaključna zapažanja u vezi sa Četvrtim periodičnim izveštajem Republike Srbije o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, Strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.

Komentare i predloge AŽC možete videti OVDE.