UN Specijalna izvestacica15. decembar 2022.  Na poziv UN Specijalne izveštačice za nasilje protiv žena i devojčica, njegovih uzroka i posledica za dostavljanje priloga o slučajevima poveravanja dece, nasilja protiv žena i nasilja protiv dece, Autonomni ženski centar je pripremio prilog o kvazinaučnom konceptu “otuđenje od roditelja” i njegovoj upotrebi u edukacijama stručnjaka, u praksi socijalne i dečje zaštite, kao i u sudskoj praksi u Srbiji.

Ukazano je na preporuku GREVIO ekspertske grupe zadužene za praćenje primene Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kojom se pozivaju organi vlasti u Srbiji da preduzmu potrebne mere, uključujući i izmene zakona, kako bi se obezbedilo da sudovi budu obavezni da:

  1. prilikom određivanja starateljstva i prava na posete razmotre sva pitanja koja se odnose na nasilje nad ženama;
  2. obezbede priznavanje da je najbolji interes deteta ugrožen ukoliko je svedok nasilja nad bliskim licem;
  3. ograniče starateljstvo i pravo na posetu kada je to opravdano kako bi se garantovali bezbednost i najbolji interes deteta;
  4. okončaju praksu oduzimanja dece naenasilnom roditelju i slanja dece u hraniteljske porodice (paragraf 172). 

Ukazano je na podatke koji potvrđuju da u Srbiji preventivna zaštita od nasilja u porodici retko obuhvata decu koja su bila svedok nasilja prema majkama, a nekad ni decu koja su direktne žrtve nasilja. I pored toga, poslednjih godina populariše se edukacija stručnjaka o “visoko-konfliktnom razvodu” i “otuđenju od roditelja” ili “otuđenju deteta”. Takve su obuke akreditovane u Komori socijalne zaštite, kao i od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu (potonji je razvio i stručno-metodološko uputstvo za centre za socijalni rad u kom se ovaj kvazinaučni koncept definiše i koristi, bez navođenja teorjiskih i istraživačkih podataka koji ga podržavaju i osporavaju). Ukazano je i na to da su i civilne organizacije koje se bave zaštitom prava dece postale promoteri ovog koncepta. Posebno oštru kampanju popularisanja koncepta “otuđenja od roditelja” sprovode portali i organizacije muškaraca/očeva, čiji su osnivači i sledbenici često i sami bili kažnjavani za nasilje prema partnerkama, a koji selekcijom i manipulacijom informacija opravdavaju tipične predrasude prema ženama/majkama (o lažnim prijavama za nasilje i odvajanjem dece od očeva). 

Dopisi AŽC poslati relevantnim institucijama i organizacijama u cilju ukazivanja na štetne posledice uvođenja spornog koncepta “otuđenje od roditelja” i njegovih srodnih termina u stručnu praksu, ostali su bez pozitivne reakcije. O tome da u Republici Srbiji nema dovoljno stručnih znanja, što nepovoljno utiče na stručnu praksu i ima negativne posledice na korisnike usluga, ukazuje i preporuka iz osnovnog GREVIO izveštajа (para. 81). Brojne pojedinačne i sistemske propuste u procenama i aktivnostima stručnjaka u vezi sa zaštitom od nasilja u porodici utvrdio je Zaštitnik građana (u postupcima kontrole zakonitosti i pravilnosti rada). Da se situacija nije promenila (napredila) potvrđuje i poslednji slučaj ubistva maloletne devojčice u Vršcu u postupku zaštite od nasilja u porodici vođenom samo u odnosu na majku, u kom nije regulisano poveravanje deteta (jer nije podneta tužba za razvod braka), te su nadležni organi ove okolnosti tumačili kao da su oba roditelja imala pravo na staranje o detetu. I pojedinačni slučajevi žena koje traže podršku i pomoć od AŽC potvrđuju da kada majka prijavi sumnju na seksualnu zloupotrebu deteta (posebno kada je dete niskog kalendarskog uzrasta), bez obzira na to koliko je izjava deteta o događaju uverljiva, ako ono nema strah od oca, sudski veštaci uglavnom tretiraju izjavu deteta kao nepouzdanu i pod uticajem majke.

Sve navedeno pokazuje da stručna javnost u Republici Srbiji nije svesna i nema znanja o ograničenjima, nenaučnosti i riziku primene koncepta “otuđenje od roditelja” i srodnih termina, ali da postoji narastajući trend sprovođenja edukacije i izrade smernica/uputstava koji normalizuju njegovu upotrebu. Za sada, u Srbiji nema zvaničnih administrativnih podataka o broju sudskih sporova u kojima se pojavljuje koncept “otuđenje od roditelja”, niti o njihovim ishodima. U 2023. godini AWC planira sprovođenje prvog istraživanja sudske prakse o toj temi.

Ceo izveštaj AŽC poslat UN Specijalnoj izveštačici možete pročitati OVDE.