grevio hrNajnovija potvrda neprihvatljivosti i štetnih posledica upotrebe koncepta „otuđenje od roditelja” dolazi od GREVIO ekspertske grupe (koja prati primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala 2013. godine), u proceni koju je dobila Republika Hrvatska (6. septembra 2023. godine).

U vezi sa čl. 31 – Starateljstvo i pravo na posete, koji se odnosi na obavezu da se prilikom poveravanja deteta i određivanja modela kontakta sa roditeljem uzme u obzir nasilje, te da ostvarivanje ovih prava ne ugrožava prava i bezbednost žene ili dece, GREVIO preporuka za Hrvatsku (paragraf 196), u tački e) kaže:  

„[...] osigurati da svi zainteresovani profesionalci, posebno oni koji rade u pravosudnom sistemu, socijalnim službama i medicinskom, psihološkom i psihijatrijskom sektoru, budu upozoreni na nedostatak bilo kakve naučne osnove za ono što se naziva „sindrom otuđenja od roditelja“, kao i za bilo koji drugi pristup ili princip koji ima tendenciju da se majke koje se pozivaju na nasilje smatraju „nesaradljivim“ i „nepodobnim“ kao roditelji, i da se uzdržavaju od okrivljavanja njih za loš odnos između nasilnog roditelja i njegove dece”.   

Imamo li u vidu da stručnoj javnosti u Srbiji „znanje” o konceptu „otuđenja od roditelja” dolazi iz Hrvatske (kroz obuke i priručnike), ova je preporuka izuzetno važna i za Srbiju.

Istovremeno, Vlada Republike Hrvatske preduzela je hitnu akciju (13. septembra 2023.), kada je predstavila paket novih zakonskih izmena u cilju zaštite žena i dece. Paket uključuje i uputstvo za odbacivanje koncepta „otuđenje deteta od roditelja” i propisivanje obaveze da se u postupku poveravanja dece moraju uzeti u obzir tvrdnje o postojanju nasilja.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske poslalo je (5. septembra 2023.) dopis (uputstvo) svim nadležnim akterima u socijalnoj zaštiti da ne koriste koncept „otuđenje od roditelja” pozivajući se na GREVIO preporuku. Takođe, najavljena je i revizija pravilnika i drugih podzakonskih akata iz područja socijalne zaštite, kako bi se iz njih uklonio ovaj sporni koncept i kako bi se usaglasili sa ostalim preporukama.

Podsećamo da Republika Srbija nije primenila GREVIO preporuku koja se odnosi na čl. 31 – Starateljstvo i pravo na posete (paragraf 166-172), iako je ona data kao hitna, niti Zaključke o primeni preporuka koje je doneo Komitet strana, posebno tačke 5 i 6, koje se odnose na zaštitu dece svedoka nasilja u porodici.

Autonomni ženski centar je obavestio nadležna ministartsva, strukovna tela, nezavisna tela za zaštitu prava građana, udruženja građana koja se bave zaštitom prava žena i dece, i sve centre za socijalni rad i sudove koji postupaju u predmetima porodičnopravne zaštite o ovoj preporuci, verujući da će učiniti sve što je u skladu sa njihovim ovlašćenjima i ulogama kako bi se u sistemu porodičnopravne zaštite garantovala bezbednost dece svedoka i žrtava nasilja u porodici, njihov pristup uslugama podrške (uključujući dugoročnu psihološku podršku), obaveza da se prilikom odlučivanja o poveravanju i pravima na održavanje kontakta deteta sa roditeljem uzmu u obzir štetne posledice po decu svedoke i žrtve nasilja u porodici, kao i njihova bezbednost i dobrobit, te da se isključi upotreba nenaučnog koncepta „otuđenje od roditelja” i srodnih terminoloških varijacija.

GREVIO izveštaj za Republiku Hrvatsku dostupan je OVDE.

Pregled akcija Vlade Republike Hrvatske s ciljem zaštite žena i dece od nasilja možete videti OVDE.

Dopis hrvatskog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike upućen sektoru socijalne zaštite možete videti OVDE.

GREVIO izveštaj za Republiku Srbiju dostupan je OVDE.

Zaključci o primeni preporuka koje je doneo Komitet strana dostupni su OVDE.