Autonomni ženski centar predao je 8. avgusta 2023. godine komentare na Nacrt zakona o dopunama Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, ističući da je sporno to što se ne zna ko su bili članovi radne grupe za izradu izmena i dopuna (pre svega da li je u njoj bilo predstavnika drugih relevantnih ministarstava, stručnjaka i udruženja građana koji se bave zaštitom prava deteta), kao i to da izmene krše prava deteta.

Ukazano je na potpunu zanemarenost prava dece u Srbiji i kao učinilaca i kao žrtava/svedoka krivičnih dela (neusklađenost Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica sa Zakonikom o krivičnom postupku). Ključna zamerka AŽC je to što se predlogom uspostavljaju stroža pravila za dete nego za odraslu osobu koja se odlukom suda smešta u psihijatrijsku ustanovu. Istovremeno, ne garantuje se postavljanje punomoćnika - advokata po službenoj dužnosti (nezavisnog od zakonskog zastupnika/staraoca deteta). Takođe, potpuno uskraćivanje prava deteta smeštenog u psihijatrijsku ustanovu da ima kontakt sa članovima porodice, krši osnovna prava deteta, posebno imajući u vidu da postoje tehnološke mogućnosti da kontakt bude kontrolisan i da ne bude direktan (u fizilkom prostoru). Dati su i konkretni predlozi na dopune predlagača. Izveštaj o javnoj raspravi ne sadrži informaciju o tome koji predlozi su pristigli tokom javne rasprave, koji su prihvaćeni i zašto, a koji nisu i zašto (što bi morao da sadrži).

Nacrt zakona o dopunama Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama vidite OVDE.

Komentare Autonomnog ženskog centra možete videti OVDE.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi vidite OVDE.